Zarys rozwoju teologii duchowości  w odrodzonej Polsce. Sprawozdanie z sympozjum naukowego  zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Teologów  Duchowości nt. Życie duchowe w odrodzonej Polsce,  Częstochowa, 2 grudnia 2017 roku 

Ks. Leszek Poleszak

Abstrakt
Artykuł jest relacją z sympozjum naukowego zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości nt. Życie duchowe w odrodzonej Polsce. Obchodzone w 2018 roku stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę stanowi okazję do spojrzenia na ten okres historii Ojczyzny przez pryzmat teologii duchowości. Liczne postacie świętych i błogosławionych tego okresu, jak również bogactwo publikacji na temat teologii duchowości, ze szczególnym podkreśleniem tematów charakterystycznych 
dla duchowości polskiej, w pełni uzasadniają używanie nazwy: polska teologia duchowości. 
 
The article is the report from the scientific symposium organised by the Association of the Polish Theologians of Spirituality of the theme: Spiritual life in reborn Poland. This year Poland will be celebrating the centenary of the regaining of its independence. It becomes a great occasion to look at that period of history from the perspective of the theology of spirituality. Numerous figures of saints and blessed from that period of history as well as richness of various publications in the topic of theology of spirituality, with special underlining of the subjects characteristic for the Polish spirituality fully justify the using of the name Polish theology of spirituality. 
Słowa kluczowe: duchowość w Polsce, polska teologia duchowości, teologia duchowości, życie duchowe ,
References
Bochenek J., Zarys ascetyki, Warszawa 1972. 
Chmielewski M., Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, „Duchowość w Polsce” 11 (2009), s. 39-52. 
Chmielewski M., Od teologii ascetyczno-mistycznej do teologii duchowości, „Studia Diecezji Radomskiej” 2 (1999), s. 89-102. 
Chmielewski M., Podstawy duchowości Akcji Katolickiej w Polsce, „Duchowość w Polsce” 3 (1996), s. 76-88. 
Chmielewski M., Teologowie duchowości w Polsce, Lublin 2003. Chmielewski M., Wielka księga duchowości katolickiej, Kraków 2015. 
Ciereszko H., Działalność naukowa i dydaktyczna księdza Michała Sopoćki, „Studia teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 26 (2008), s. 7-56. 
Ciereszko H., Ksiądz Michał Sopoćko – współrealizator i kontynuator misji św. Faustyny Kowalskiej, „Saeculum Christianum: pismo historyczno- -społeczne” 7/1 (2000), s. 57-82. 
Gałązka W., Urbański S. (red.), Mistyka polska, „Mistyka polska” 104, Warszawa 2010. 
Hadryś J., Eucharystia i Maryja w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Salvatoris Mater” 7/1 (2005), s. 182-195. 
Kiciński J., Ewangelia, proroctwo i nadzieja w życiu i posłudze osoby konsekrowanej: podsumowanie Roku Życia Konsekrowanego, „Studia Włocławskie” 19 (2017), s. 215-230. 
Kiciński J., Powołanie. Konsekracja. Misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego według współczesnego Magisterium Kościoła, Wrocław 2009. 
Kosmana I., Aktualność postaci św. Maksymiliana, kapłana i rycerza Niepokalanej, wobec współczesnych oczekiwań Kościoła, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 16 (2011), s. 71-81.
Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, T. 1 (w. X-XVII), Lublin 1994. 
Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, T. 2 (w. XVIII-XIX), Lublin 1998.
Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, T. 3 (w. XX), Lublin 2001. Misiurek J., Męczennicy w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce, w: M. Chmielewski, Świadek Jezusa, „Homo Meditans” 25, Lublin 2004, s. 103-118. 
Parzyszek C., Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, ząbki 2007. Poleszak L., Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości, „Sympozjum” 2(23) (2017), s. 249-274. 
Poleszak L., Powołanie do życia konsekrowanego Bogu, „via consecrata” 10(85) (2005), s. 38-42. 
Popławski J. M., Uwspółcześnić historię duchowości, „Duchowość w Polsce” 2 (2010), s. 80-89. 
Rybicki A., Maryjna duchowość, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon ducho- wości katolickiej, Lublin–Kraków 2002, s. 493-496. 
Rynio A., Mądre wychowanie patriotyczne przedmiotem troski Prymasa Tysiąclecia, „Studia Prymasowskie” 5 (2011), s. 247-264. 
Siemieniewski A., Teologia duchowości wobec nowych ruchów religijnych, „Duchowość w Polsce” 12 (2010), s. 161-168. 
Słomka W., Od ascetyki do teologii duchowości, „Duchowość w Polsce” 11 (2009), s. 21-28.
Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w działach Jego, T. 1. Wcielenie – życie, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa, Białystok 2017. 
Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w działach Jego, T. 2. Męka, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, Białystok 2017. 
Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w działach Jego, T. 3. Duch Święty, Kościół, łaska, cnota, dary Ducha Świętego, modlitwa, ufność, sakramenty święte, Białystok 2017. 
Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w działach Jego, T. 4. O uroczystość Najmiłosierniejszego Zbawiciela, Białystok 2017. 
Tokarski F., Formacja deuterokatechumenalna w Ruchu „Światło-Życie” jako droga do dojrzałości duchowej, „Studia Gdańskie” 24 (2009), s. 149-173.
Wejman H., Teologalny wymiar duchowości kapłana w świetle papieskiego listu „Dies natalis”, „Roczniki Teologii Duchowości” 4(59) (2012), s. 61-74. 
Werbiński I., Stan badań hagiograficznych i hagiologicznych w Polsce oraz postulaty badawcze, „Duchowość w Polsce” 12 (2010), s. 90-104. 
Życie duchowe w odrodzonej Polsce, http://www.duchowoscwpolsce.pl/aktualnosci/ (odczyt z dn. 12.01.2018 r.).