Sympozjum,2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa

Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: Franciszek, gnostycyzm, łaska, pelagianizm, posthumanizm, zagrożenia duchowe, zbawienie , Francis, gnosticism, grace, pelagianism, posthumanism, spiritual threat, salvation, Kościół, wyznania religijne, Białoruś, społeczności lokalne, wyzwania społeczne , Church, religious denominations, Belarus, local communities, public difficulties, posługa przełożonego, władza kościelna, władza zakonna, natura wspólnoty zakonnej, odpowiedzialność przełożonego, okoliczności życia , superior’s ministry, Church authority, religious authority, nature of the religious community, responsibility of the superior, circumstances of life, społeczne interakcje, zasady życia społecznego, proces socjalizacji, miłosierdzie, miłosierdzie w kontekście społecznych interakcji , social interactions, principles of social life, socialization process, mercy, mercy in the context of social interactions, aborcja, prawo moralne, prawo naturalne, prawo stanowione , abortion, civil law, moral law, natural law, Ioannis Zizioulas, chrystologia, pneumatologia, eklezjologia prawosławna, osobowość korporacyjna , Christology, Pneumatology, Orthodox Ecclesiology, Corporate Personality, sakramenty, chrzest, communio ecclesiae, KPK , Sacraments, baptism, Code of Canon Law, Chrystus, wzór, upodobnienie , Christ, Baptism, pattern, resemblance, Abraham, Apostoł, Księga Rodzaju , apostle, the Book of Genesis, kierownictwo duchowe, kierownik duchowy, świętość, rozeznawanie, doskonałość chrześcijańska , spiritual direction, spiritual director, holiness, discernment, Christian perfection, kapłan, kapłaństwo starotestamentalne, sanktuarium, sacrum, priest, priesthood of the Old Testament, sanctuary, natura piękna, natura liturgii, prawda znaku, etyka czynności liturgicznej, miłość do Chrystusa , nature of the beauty, nature of the liturgy, truth of the liturgical sign, ethic in the liturgical action, love for Christ, głoszenie słowa Bożego, homilia, słowo Boże, orędzie kerygmatyczne, treści egzystencjalne, treści didaskalijne, treści parenetyczne, treści mistagogiczne , preaching, homily, word of God, kerygmatic message, existential content of the homily, didactic content of the homily, Najświętsze Serce Jezusa, o. Leon Dehon, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, nowe święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, José Ornelas Carvalho, kard. Stanisław Nagy, kapłaństwo Chrystusowe i Jego Serce, duchowość berulliańska, kard. Pierre de Bérulle, École Française, formacja do kapłaństwa, kard. C. Llovery, W. Świerzawski, J. M. G. Lahiguer, List do Hebrajczyków, A. Vanhoye, Melchizedek, Konstytucja o liturgii świętej, W. Olier, The Sacred Heart of Jesus, Fr. Leon Dehon, St. John Paul II, Benedict XVI, new feast of Our Lord Jesus Christ, The Eternal High Priest, card. Stanisław Nagy, priesthood of Christ and his Heart, Berullian spirituality, card. Pierre de Bérulle, formation for the priesthood, card. C. Llovery, Epistle to the Hebrews, Constitution on the Sacred Liturgy , Leon Dehon, kapłaństwo, zakonnik, sercanie, powołanie, charyzmat, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego , Léon Dehon, priesthood, religious, Dehonians, vocation, charism, Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus

Artykuły

Ilość

Od redakcji

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 7-8
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.037.9748

Per assicurare una presenza di Gesù. Una lettura del concetto di sacerdozio in Dehon

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 11-38
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.018.9699

Teologiczne treści święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w kontekście formacji do kapłaństwa na wzór Serca Jezusowego

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 39-60
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.019.9700

Głoszenie słowa Bożego podstawowym zadaniem kapłana

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 61-75
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.020.9701

Piękno liturgii a miłość Chrystusa

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 77-91
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.021.9702

Kapłaństwo starotestamentalne

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 93-114
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.022.9703

Rola kierownictwa duchowego w uświęceniu człowieka

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 115-128
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.023.9704

Abraham – Apostoł z Księgi Rodzaju

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 131-144
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.024.9705

Kościół na wzór Chrystusa. Aspekt chrzcielny zagadnienia

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 145-162
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.025.9706

Sakrament chrztu w służbie communio ecclesiae. Teologiczne i prawne aspekty kanonów 849-878 KPK (1983)

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 163-182
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.026.9707

La sintesi di cristologia e pneumatologia in ecclesiologia secondo Ioannis Zizioulas

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 183-197
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.027.9708

Czy chrześcijanie mogą „narzucać” swoje prawa ludziom mającym inny światopogląd? Uwagi na marginesie debaty społecznej w Polsce

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 199-209
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.028.9709

Social dimension of Mercy

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 211-222
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.029.9710

Aspekt prawny posługi przełożonego zakonnego i jego odpowiedzialność w prowadzeniu wspólnoty

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 223-248
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.030.9711

Kościół i społeczności lokalne w Białorusi w obliczu wyzwań społecznych

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 249-265
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.031.9712

Dlaczego (neo)gnostycyzm i (neo)pelagianizm to błąd? Najnowsze dokumenty Kościoła katolickiego (Gaudete et exultate, Placuit Deo) wobec zagrożeń dotyczących łaski i świętości

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 267-283
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.032.9713

Recenzja: Paweł Warchoł, Krew i woda dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej, Warszawa 2015

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 287-290
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.033.9714

Recenzja: Krzysztof Porosło, Robert J. Woźniak (red.), Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Kraków 2018

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 291-294
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.034.9715

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Kapłańskie Serce Jezusa, Kraków, 8 listopada 2018 roku

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 295-300
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.035.9716