Teologiczne treści święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w kontekście formacji do kapłaństwa na wzór Serca Jezusowego

O. Włodzimierz Mocydlarz

Abstrakt
Artykuł ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie – na czym polega połączenie kapłaństwa Jezusa Chrystusa z Jego Sercem, jak również z naszym ministerialnym „kapłaństwem na wzór Serca Jezusowego”. Wskazuje na fakt, że nowe święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana jest na wskroś chrystologiczne, dlatego też mówiono w historii kultu Serca Jezusa o Jego kapłańskim Sercu, zwłaszcza w tradycji francuskiej szkoły duchowości berulliańskiej, z której wyrasta duchowość L. Dehona. Całość rozważań opiera się na inspiracjach płynących z tekstów mszy o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, a zwłaszcza z jego biblijnych czytań, skąd wypływa kierunek dla formacji do kapłaństwa na wzór Serca Jezusa. Te liturgiczne i biblijne teksty są dopełnieniem rozumienia kapłaństwa w ujęciu o. Leona Dehona, a także mogą nadać mu nowy dynamizm i kierunek dalszego rozwoju.
 
 
Abstract
Theological content of the Feast of Our Lord Jesus Christ, The Eternal High Priest in context formation to the priesthood on design of the Heart of Jesus
 
The article is intended to answer the question – what is the connection of the priesthood of Jesus Christ with his Heart, as well as with our ministerial „priesthood on design of the Heart of Jesus”. He points to the fact that the new feast of Our Lord Jesus Christ, The Eternal High Priest is thoroughly christological, therefore it was said in the history of the cult of the Heart of Jesus about His priestly Heart, especially in the tradition of the French school of Berullian spirituality, from which the spirituality of L. Dehon grows. All the reflections are based on the inspirations flowing from the texts of the Holy Mass on Our Lord Jesus Christ, The Eternal High Priest, and especially his biblical readings, from where the direction for the formation to the priesthood on design of the Heart of Jesus. These liturgical and biblical texts complement the understanding of the priesthood in the light of Fr. Leon Dehon, and can give it new dynamism and direction for further development.
Słowa kluczowe: Najświętsze Serce Jezusa, o. Leon Dehon, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, nowe święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, José Ornelas Carvalho, kard. Stanisław Nagy, kapłaństwo Chrystusowe i Jego Serce, duchowość berulliańska, kard. Pierre de Bérulle, École Française, formacja do kapłaństwa, kard. C. Llovery, W. Świerzawski, J. M. G. Lahiguer, List do Hebrajczyków, A. Vanhoye, Abraham, Melchizedek, Konstytucja o liturgii świętej, W. Olier, The Sacred Heart of Jesus, Fr. Leon Dehon, St. John Paul II, Benedict XVI, new feast of Our Lord Jesus Christ, The Eternal High Priest, card. Stanisław Nagy, priesthood of Christ and his Heart, Berullian spirituality, card. Pierre de Bérulle, formation for the priesthood, card. C. Llovery, Epistle to the Hebrews, Constitution on the Sacred Liturgy
References
Barba M., L’Eucologia della Festa di Nostro Signore Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote, „Notitiae” 7-8(551-552) (2012), s. 383-405.
Jan Paweł II, Homilie i przemówienia z pielgrzymek: Europa, cz. 1, Polska, t. 9, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Kraków 2008, s. 665-669.
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie Pastores dabo vobis, Rzym 1992.
Kasiłowski P., Kapłaństwo Chrystusa według Listu do Hebrajczyków, w: J. D. Szczurek (red.), Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II: sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, Kraków 1997, „Studia” 5, s. 161-168.
Katolicka Agencja Informacyjna, Kapłan z piętnem „antysemity”. Papież Franciszek chce beatyfikacji o. Leona Dehona, portal internetowy, https://www.pch24.pl/kaplan-z-pietnem-antysemity--papiez-franciszek-chcebeatyfikacji-o--leona-dehona-,36216,i.html (odczyt z dn. 03.11.2018 r.).
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, Rzym 2016.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Lettera della Congregazione; Decretum, „Notitiae” 7-8(551-552) (2012), s. 335-337.
Kopeć J., Liturgia «culmen et fons» duchowego życia chrześcijanina, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 21 (2005), s. 249-264.
Lijka K., Nowe święto – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica ‒ Ars” 1(41) (2013), s. 5-20.
Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego (Okres zwykły, tygodnie 1-17), t. 3, Poznań 1987.
Liturgia Godzin dla Prowincji Polskich Towarzystwa Jezusowego, za zgodą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prot. N. 40/05/L, Kraków–Warszawa 2006.
Mszał Rzymski dla diecezji polskich, wydanie drugie poszerzone i uzupełnione, Poznań 2013.
Nadolski B., Introit, w: Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 567-569.
Nadolski B., Liturgika, t. 4: Eucharystia, Poznań 2011.
Nagy S., Gorliwy czciciel Najświętszego Serca Jezusa, „L’Osservatore Romano” 4(272) (2005), s. 56-58.
Ornelas Carvalho J., Odroczenie beatyfikacji o. Dehona, Prot. 241/2006, 13 listopada 2006.
Ostrowski D., Prace nad polskim tekstem na święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, „Anamnesis. Biuletyn Komisji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski” 4 (2013), s. 48-52.
Ostrowski D., Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana: tekst polski i komentarz do przekładu, „Anamnesis. Biuletyn Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski” 4 (2013), s. 53-69.
Ostrowski D., Kopacz I., Zięba T., Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana: nowe święto dla Polski, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1 (2014), s. 49-78.
Panciera M., Ojciec Leon Dehon: założyciel księży sercanów, tłum. A. Włoch i Z. Morawiec, Kraków 2015.
Selejdak R., Formacja integralna kandydatów do kapłaństwa w świetle nowego „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”, „Liturgia Sacra” 2 (2017), s. 405-430.
II Sobór Watykański, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Rzym 1965.
Vanhoye A., Kapłaństwo Chrystusa i kapłaństwo chrześcijan, tłum. S. Hałas, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1-3 (1991), s. 4-18.
Vanhoye A., Structure and Message of the Epistle to the Hebrews, Roma 1989, „Subsidia Biblica” 12.
Ziemann E., Być kapłanem Serca Jezusowego: duchowość kapłańska o. Leona Jana Dehona (1843-1925), Kraków 2006.