Piękno liturgii a miłość Chrystusa

Ks. Stanisław Mieszczak

Abstrakt

Piękno jest jednym z ważnych komponentów liturgii. Nie ogranicza się jednak do kryteriów związanych z estetyką. Należy brać pod uwagę, że celebracja liturgiczna jest wydarzeniem, w którym dokonuje się zbawienie człowieka i jego uświęcenie. Dlatego znając ogólne kryteria piękna, należy je uzupełnić o sens celebracji liturgicznej, odnieść je do kryterium prawdy i nawet etyki. Nie można zapomnieć także, że u podstawy prawdziwego piękna liturgii jest ofiara Jezusa Chrystusa i nie może jej braknąć także u tych, którzy w niej uczestniczą i troszczą się o nią. Właściwym motywem troski o jakość liturgii jest ostatecznie miłość do Chrystusa.

 

Abstract

Beauty of the liturgy and love for Christ

Beauty is one of important components of the liturgy. However, it is not limited to the criteria related to aesthetics. It should be taken into account that liturgical celebration is an experience in which salvation and sanctification of a man take place. Therefore, knowing the general criteria of beauty, they should be supplemented with a sense of liturgical celebration and referred to the criterion of truth and even ethics. It cannot be forgotten that at the base of the true beauty of the liturgy is the sacrifice of Jesus Christ which cannot be missed by those who participate in it and care for it. The proper motive for caring for the quality of the liturgy is ultimately love for Christ

Słowa kluczowe: natura piękna, natura liturgii, prawda znaku, etyka czynności liturgicznej, miłość do Chrystusa , nature of the beauty, nature of the liturgy, truth of the liturgical sign, ethic in the liturgical action, love for Christ
References
Augustyn, Solilokwia, PL 32, 869-904.
Augustyn, Wyznania, PL 32, 659-868.
Hadalski M., Piękno liturgii i jej znaczenie w zakonach, https://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/referaty-konferencje-artykuly/modlitwa-i-zycie-duchowe-osob-konsekrowanych/hadalski-tchr-piekno-liturgii-i-jej-znaczeniew-zakonach-30127/ (odczyt z dn. 28.10.2018 r.).
Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharistia, Rzym 2003.
Jan Paweł II, List apostolski Augustinum Hipponensem w 1600. rocznicę nawrócenia św. Augustyna, Rzym 1986.
Jan Paweł II, List do artystów, Rzym 1999.
Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
Lijka K., Sztuka celebrowania liturgii, „Studia Gnesnensia”, 25 (2011), s. 225-240.
Marini P., Liturgia e bellezza. Nobilis pulchritudo, Watykan 2005.
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Rzym 2002.
Pasierb J. S., Problematyka sztuki w postanowieniach soborów, „Znak” 12(126) (1964), s. 1460-1482.
Pierskała R., Ars celebrandi w odnowionej liturgii, w: R. Pierskała, R. Pośpiech (red.), Kultura i sztuka w służbie Eucharystii, Opole 1997, s. 93-110.
Pius XII, Encyklika o muzyce sakralnej Musicae sacrae disciplina, Rzym 1955.
II Sobór Watykański, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis, Rzym 1965.
II Sobór Watykański, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica, Rzym 1963.
II Sobór Watykański, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Rzym 1965.
Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram, Rzym 1967.
Zielniok M., Kultura – sztuka – Kościół, w: W. Świerzawski (red.), Sztuka w liturgii, Kraków 1996, s. 9-18.