Kapłaństwo starotestamentalne

Ks. Dawid Galanciak

Abstrakt

Kapłaństwo Starego Testamentu jest rzeczywistością złożoną ze względu na bogactwo tekstów biblijnych. Wychodząc od etymologicznego rozumienia tego, kim jest kapłan, autor wskazuje na początki kapłaństwa w Izraelu oraz ukazuje pochodzenie kapłanów starotestamentalnych. Posługa ta związana była z sanktuarium, sferą sacrum, składaniem ofiar oraz dążeniem do zrealizowania idei świętości. Artykuł omawia obok funkcji kultycznej także ich misję nauczycielską, zagadnienie ewolucji autorytetu kapłana, błędy starotestamentalnych kapłanów, wymagania psychofizyczne wobec kapłanów oraz istotę kapłaństwa Starego Testamentu.

Abstract

The priesthood of the Old Testament

The priesthood of the Old Testament is the reality extremely sophisticated because of the richness of its biblical texts. Starting from the ethymological understanding of being a priest, the author points out to the beginnings of the priesthood in Isreal and shows the origin of the Old Testament priests. Their service was connected with the sanctuary, the sphere of sacrum, sacrifices and the will to achieve the idea of being a saint. The article describes: the cultural and educational role of priests, the issue of the evolution of the priestly authority, the errors of the priests of the Old Testament, the psycho-physical requirements of priests and the essence of the priesthood of the Old Testament.

Słowa kluczowe: kapłan, kapłaństwo starotestamentalne, sanktuarium, sacrum, priest, priesthood of the Old Testament, sanctuary
References
Banak J., Sakrament kapłaństwa. Wprowadzenie biblijne, „Materiały Problemowe” 9 (1986), s. 18-20.
Brzegowy T., Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11, Tarnów 2002.
Brzegowy T., Pozarytualne funkcje kapłaństwa w starożytnym Izraelu, w: J. Szczurek (red.), Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich, Kraków 1997, s. 125-134.
Fac W., Chrystologia kapłaństwa, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 2 (2010), s. 31-38.
Dąbek T., Związek kapłaństwa z posługą Słowa, w: J. Szczurek (red.), Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 141-150.
Dziadosz D., Kapłaństwo przestrzenią, w której człowiek spotyka Boga, „Roczniki Teologiczne” 52 (2005), z. 1, s. 151-174.
Homerski J., Kapłaństwo w Starym Testamencie, „Roczniki Teologiczne” 41 (1994), z. 1, s. 15-30.
Jelonek T., Biblijna teologia kapłaństwa, Kraków 2006.
Jelonek T., Biblijne pojęcie sacrum, Kraków 2008.
Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
Kowalczyk A., Kapłaństwo powszechne i służebne w Nowym Testamencie, „Znak” 3 (1991), s. 50-56.
Krawczyk R., Kapłaństwo Nowego Przymierza, „Studia Elbląskie” 11 (2010), s. 123-134.
Langkammer H., Biblia o kapłaństwie i kapłanach, Tarnów 2009.
Lempa H., Teologia kapłaństwa w Piśmie Świętym. Od kapłaństwa lewickiego do jedynego kapłaństwa Jezusa Chrystusa, w: I. Dec (red.), Osoba, Kościół, społeczeństwo: księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Józefa Majki, Wrocław 1992, s. 287-305.
Leon-Dufour X. (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994.
Metzger B., Coogan M. (red.), Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1996.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.
Polok B., Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu, Opole 1999.
Romaniuk K., Sakramentologia biblijna, Warszawa 1994.
Sicari A., Kapłaństwo Chrystusa, „Kolekcja Communio” 3 (1988), s. 15-22.
Szlaga J., Kapłaństwo w Biblii Starego i Nowego Testamentu, „Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej” 10 (1998), s. 570-577.
Świderkówna A., Na wzór Melchizedeka, „Pastores” 1 (1998), s. 56-64.
Tronina A., Kapłaństwo Starego i Nowego Testamentu, w: J. Mazur (red.), Kapłaństwo w posłudze paulińskiej. Sympozjum pt. „Kapłaństwo – dar i tajemnica”, które odbyło się 21 listopada 2009 roku na Jasnej Górze z okazji Anni Sacerdotalis ogłoszonego przez Benedykta XVI, Jasna Góra – Częstochowa 2010, s. 12-22.
Tronina A., Podręczny Komentarz Biblijny. Księga Kapłańska, Tarnów 2009.
Vaux R. de, Instytucje Starego Testamentu, t. I, Poznań 2004.
Wypych S. (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 1: Pięcioksiąg, Warszawa 1987.