La sintesi di cristologia e pneumatologia in ecclesiologia secondo Ioannis Zizioulas

Ks. Adam Pastorczyk

Abstrakt

Synteza Chrystologii i Pneumatologii w Eklezjologii według  Ioannisa Zizioulasa 

„Byt eklezjalny” oznacza nic innego jak dokonywanie paschalnego przejścia: od bytu indywidualnego do komunionalnego. „Nowe narodzenie z góry” jest owocem równoczesnego działania Trójcy, które w naszej prezentacji zostanie wyrażone za pomocą twierdzenia: „chrystologia uwarunkowana pneumatologią i odwrotnie”. W tym samym czasie, Duch tworzy ciało Chrystusa, a Chrystus posyła Ducha tym, którzy zostają włączeni do wspólnoty Kościoła.

Biorąc pod uwagę to, co właśnie zostało powiedziane, Chrystus nie może być rozumiany jako indywiduum, lecz jako jedyna w swoim rodzaju „osobowość korporacyjna”: „«jeden» w «wielu» i «wielu» w «jednym»”. W ten sposób, eschatologiczna tożsamość Chrystusa, będąc poza historią, właśnie w historii znajduje swą pełną realizację. Usytuowanie historii i eschatologii w Chrystusie, zbliża nas do chrystologiczno-pneumatologicznego equilibrium w eklezjologii, tak bardzo oczekiwanego przez Ioannisa Zizioulasa.

 

Abstract

The Synthesis of Christology and Pneumatology in Ecclesiology according to Ioannis Zizioulas

„Ecclesial being” means nothing other than making a paschal transition: from individual being to communal being. „The new birth from above” is a fruit of the simultaneous action of the Trinity, which in our presentation will be expressed by means of the theorem: „christology conditioned by pneumatology and vice versa”. At the same time, the Spirit forms the body of Christ and Christ sends the Spirit to those who are incorporated into the Church. 

Taking into consideration what was said above, Christ cannot be understood as an individual, but as an unique „corporate personality”: „«one» in «many» and «many» in «one»”. In this way, the eschatological identity of Christ, being beyond history, finds its full realization in history. The location of history and eschatology in Christ brings us closer to the christological-pneumatological equilibrium in ecclesiology, so much awaited by Ioannis Zizioulas.

Słowa kluczowe: Ioannis Zizioulas, chrystologia, pneumatologia, eklezjologia prawosławna, osobowość korporacyjna , Christology, Pneumatology, Orthodox Ecclesiology, Corporate Personality
References
Berger C., Does the Eucharist Make the Church? An Ecclesiological Comparison of Stăniloae and Zizioulas, „St Vladimir’s Theological Quarterly” 51 (2007), 23-70.
Cabasilas N., La vita in Cristo, Roma 1994.
Catechismo della Chiesa cattolica, Città del Vaticano 1992.
De Fraine J., Adamo e la sua discendenza. La concezione della personalità corporativa nella dialettica biblica dell’individuale e del collettivo, Roma 1968.
Knight D., John Zizioulas on the Eschatology of the Person, in: D. Fergusson, M. Sarot (ed.), The Future as God’s Gift. Explorations in Christian Eschatology, Edinburgh 2000, 189-197.
Manson T. W., Entry into Membership of the Early Church, „Journal of Theological Studies” 48 (1947), 25-33.
McPartlan P., The Eucharist Makes the Church. Henri de Lubac and John Zizioulas in Dialogue, Edinburgh 1993.
Miltos A., Le Chiese locali e la Chiesa universale, „Il Regno. Documenti” 17 (2013), 568-576.
Papanikolaou A., Being with God. Trinity, Apophaticism and Divine-Human Communion, Notre Dame (IN) 2006.
Pavlidou E., Cristologia e pneumatologia tra occidente cattolico e oriente ortodosso neo-greco. Per una lettura integrata di W. Kasper e J. Zizioulas in prospettiva ecumenica, Roma 1997.
Pedersen J., Israel, Its Life and Culture, v. I, London 1926.
Pietras H., L’escatologia della Chiesa. Dagli scritti giudaici fino al IV secolo, Roma 2006.
Porpora A., L’ecclesiologia ecumenica di Ioannis Zizioulas, Napoli 2002.
Porpora A., Percorsi della teologia ortodossa contemporanea. L’ecclesiologia ecumenica di Ioannis Zizioulas, „Oriente Cristiano” 47 (2008), 67-82.
Romanidis G. S., Il peccato originale. Chi è l’uomo? Quale la sua storia?, Trieste 2008.
Salachas D., La legislazione della Chiesa antica a proposito delle diverse categorie di eretici, „Nicolaus” 2 (1981), 315-347.
Spiteris Y., Ecclesiologia ortodossa. Temi a confronto tra Oriente e Occidente, Bologna 2003.
Syty J., Il primato nell’ecclesiologia ortodossa attuale. Il contributo dell’ecclesiologia eucaristica di Nicola Afanassieff e Joannis Zizioulas, Roma 2002.
Zizioulas I., Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, London 1985.
Zizioulas I., Comunione e alterità, Roma 2016.
Zizioulas I., La dimensione pneumatologica della Chiesa, „Communio” 2 (1973), 468-476.
Zizioulas I., L’essere ecclesiale, Magnano 2007.
Zizioulas I., On Being a Person. Towards an Ontology of Personhood, in: C. Schwöbel, C. E. Gunton (ed.), Persons, Divine and Human. King’s College Essays in Theological Anthropology, Edinburgh 1991, 33-46.
Zizioulas I., The Ecclesiological Presuppositions of the Holy Eucharist, „Nicolaus” 10 (1982), 333-349.
Zizioulas I., The Mystery of the Church in Orthodox Tradition, „One in Christ” 24 (1988), 294-303.