Social dimension of Mercy

Ks. Władysław Majkowski

Abstrakt

Społeczny wymiar miłosierdzia

Życie społeczne jest siecią interakcji, jakie zachodzą pomiędzy wielorakimi podmiotami społecznymi: jednostkami, grupami społecznymi, jednostkami i grupami społecznymi. Interakcje te obejmują nie tylko wszelkie wymiary życia, ale również ich głębię i etyczny charakter. Życie społeczne jest regulowane zwyczajami, obyczajami i prawami. Nie ma jednak zasad, które regulowałyby życie społeczne w sposób doskonały. Nie jest nią sprawiedliwość, chociaż stanowi bazę, na której mogą się opierać inne zasady, jak na przykład solidarność. Nawet prawo, chociażby byłoby sprawiedliwe, lecz stosowane literalnie, staje się niesprawiedliwe. Zatem, w ramach funkcjonowania każdego społeczeństwa, rodzi się potrzeba miłosierdzia. Miłosierna aktywność była, jest i zawsze będzie aktywnością na wskroś pożądaną. Rzecz bowiem w tym, że ludzkie potrzeby, które mogą być zaspokajane tylko na drodze miłosierdzia, są wielorakie i ponadczasowe. Im większa niemoc jednostki, tym szersze otwiera się pole na uczynki miłosierdzia.

 

Abstract

Social dimension of Mercy

Social life is a network of interactions that occur between multiple social entities: individuals, social groups, individuals and social groups. These interactions include not only all dimensions of life, but also their depth and ethical character. Social life is regulated by customs, mores and laws. However, there are no rules that would regulate social life in a perfect way. It is not justice, although it is the basis on which other principles can be based, such as solidarity. Also the law, even if it was just, but used literally, becomes unjust. Therefore, within the functioning of every society, the need for mercy arises. Merciful activity has been, and always will be a thoroughly desirable activity. The point is that human needs that can be satisfied only through the path of mercy are manifold and timeless. The greater the weakness of the individual, the wider the field opens to the works of mercy.

Słowa kluczowe: społeczne interakcje, zasady życia społecznego, proces socjalizacji, miłosierdzie, miłosierdzie w kontekście społecznych interakcji , social interactions, principles of social life, socialization process, mercy, mercy in the context of social interactions
References
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa, 1956.
Catechism of the Catholic Church, Vatican 1994.
Congregation for the Doctrine of the Faith, Instruction on Christian Freedom and Liberation, Rome 1986.
John Paul II, Familiaris consortio, Rome 1981.
Kowalczyk S., Człowiek a społeczność, Lublin 1996.
Olejnik S., W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, Warszawa 1979.
Seremak W., Uczynki miłosierdzia, in: E. Gigilewicz (ed.), Encyklopedia katolicka, Lublin 2013, vol. 19, c. 1284-1285.
Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.
Stewart E. W., Glynn J. A., Introduction to Sociology, New York 1979.
Wiatr J. J., Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, Warszawa 1973.
Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974.