Kościół i społeczności lokalne w Białorusi w obliczu wyzwań społecznych

Ks. Vitali Burko

Abstrakt

Artykuł omawia specyfikę funkcjonowania Kościoła i społeczności lokalnych w Białorusi w obliczu wyzwań społecznych, prezentuje statystyki wyznań religijnych, nakreśla strukturę „społeczności lokalnej” w jej aspektach naukowych, teoretycznych i praktycznych, pokazuje rolę Kościoła i lokalnych społeczności w realizacji obrony cywilnej oraz określa używany do tego arsenał środków samoobrony powszechnej.

 

Abstract

Church and local Communities in Belarus in the face of social challenges

This article discusses the specifics of the functioning of the Church and local communities in Belarus in the face of social challenges. It presents  the statistics of religious confessions, outlines the structure of the „local community” in its scientific, theoretical and practical aspects, shows the role of the Church and local communities in the implementation of civil defense and defines arsenal of general self-defense.

Słowa kluczowe: Kościół, wyznania religijne, Białoruś, społeczności lokalne, wyzwania społeczne , Church, religious denominations, Belarus, local communities, public difficulties
References
Dola T., Rola Kościoła w społeczeństwie, w: P. Morciniec (red.), „Ad libertatem in veritate”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu
Marcolowi w 65. rocznicę urodzin i 35-lecie pracy naukowej, Opole 1996, s. 477-487.
Górka L., Tradycja cyrylometodiańska pomostem czy przeszkodą dla pojednania między „Kościołami siostrzanymi?”, w: Z. Glaeser (red.), Kościoły siostrzane w dialogu, Opole 2002, „Ekumenizm i Integracja” 8, s. 57-65.
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym 1995.
Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Rzym 1981.
Mariański J., Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych, Lublin 1993.
Narodowy internetowy portal prawny Republiki Białoruś. O wolności sumienia i organizacjach religijnych. Prawo Republiki Białoruś z 17 grudnia 1992 r. (w redakcji Prawa Republiki Białoruś z 17 stycznia 1995 r. № 3533-XІІ; 29 listopada 1999 r. № 327-З; 31 października 2002 r. № 137-З; 21 lipca 2008 r. № 416-З; 4 stycznia 2010 r. № 109-З; 22 grudnia 2011 r. № 328-З), http://www.pravo.by/main.aspx?guid =3871&p0 =v19202054 &p2={NRPA} (odczyt z dn. 17.01.2018 r.).
Paweł VI, List apostolski Octogesima adveniens, Rzym 1971.
Religia w Białorusi, http: //www.belarus.by/ru/aboutbelarus/religion (odczyt z dn. 21.03.2018 r.).
II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.
Sutor B., Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, tłum. A. Marcol, Warszawa 1994.
Дьяченко O., Миссионерская Деятельность церкви пятидесятников в Беларуси, Могилев 2015.
Дьяченко О., Божества в Беларуси: монография, Могилев 2014.
Звонкина O., Герменевтика социального доверия в теоретико-правовых реалиях, „Теоретические и прикладные аспекты современной науки” 5-6 (2015), s. 12-15.
Старостенко В., Религиоведение, Минск 2015.
Фиглин Л., Муниципальные сообщества и развитие местного самоуправления, „Наука и общество” 1 (2013), s. 99-105.
Цирельникова Л., Совершенствование социального механизма формирования активности граждан в решении вопросов местного значения, „Вестник ЗабГУ” 2 (2014), s. 75-81.