Sympozjum,2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia

Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: milczenie, cisza, komunikacja, milczenie Boga, 1 Krl 19, 8-18, silence, communication, silence of God, 1 Kings 19, teologia, Bóg, Chrystus, Duch Święty, słowo, kontemplacja, hezychazm, apofatyzm , theology, God, Christ, Holy Spirit, word, contemplation, hesychism, apophaticism, ponowoczesność, życie duchowe , postmodernity, spiritual life, ewangelizacja, przepowiadanie, słuchacz słowa Bożego , evangelization, preaching, listener of the word of God word, ekumenizm, dialog ekumeniczny, ruch ekumeniczny, dokumenty ekumeniczne , ecumenism, ecumenical dialogue, ecumenical movement, ecumenical statements, tajemnica, objawienie, poznanie, miłość, adoracja , mystery, revelation, cognition, love, adoration, nawrócenie, μετάνοια, μετανοέω , świadek, świadectwo, Apokalipsa, męczeństwo, tożsamość , witness, testimony, Revelation, martyrdom, identity, Jezus Chrystus, zbawcze wydarzenie , Jesus Christ, salvific event, autokefalia, prawosławie, ukraińskie prawosławie, eklezjologia prawosławna , autocephaly, Orthodoxy, Ukrainian Orthodoxy, Orthodox ecclesiology, Ioannis Zizioulas, liturgiczna synaksa, teologia prawosławna, Kościół pierwotny , liturgical syntax, Orthodox theology, early Church, wynagrodzenie, kult Najświętszego Serca Jezusowego, odpowiedź na miłość , reparation, cult of the Sacred Heart of Jesus, reply to the love, ekologia, misje ad gentes, ekomisja , ecology, mission ad gentes, ecological mission, dziennikarz, dziennikarstwo, etyka dziennikarska, informacja, prawda , journalist, journalism, journalistic ethics, information, truth, Matka Boska Lipska, Lipy, Lubawa, kardynał Stefan Wyszyński, kult maryjny, ziemia lubawska , Virgin Mary from Lipy, Cardinal Stefan Wyszyński, the Marian cult, the Land of Lubawa, Kościół, państwo, prześladowanie, porozumienie, prymas , Church, state, persecution, agreement, primate, Wioski Dziecięce SOS, matka, rodzeństwo, dom, placówka opiekuńczo-wychowawcza , Children’s Villages, SOS, mother, siblings, home, care and upbringing institution

Artykuły

Ilość

Od redakcji

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 7-8
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.001.10630

Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia

Milczenie Boga w Biblii Hebrajskiej

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 11-30
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.002.10631

Teologia między słowem i milczeniem

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 31-60
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.003.10632

Milczenie w życiu duchowym człowieka w hałasie ponowoczesności

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 61-81
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.004.10633

Słuchanie – niezbędny komponent ewangelizacji

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 83-97
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.005.10634

Milczenie i słowo w dialogu ekumenicznym

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 99-118
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.006.10635

Milczenie wobec tajemnicy Boga i teologia

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 119-142
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.007.10636

Artykuły

μετάνοια: próba uściślenia biblijnego pojęcia

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 145-158
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.008.10637

Dwóch Świadków Chrystusa w historii egzegezy (Ap 11,3-13)

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 159-172
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.009.10638

Rola Ducha Świętego w zbawczym wydarzeniu Jezusa Chrystusa

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 173-184
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.010.10639

Między Konstantynopolem a Moskwą: korzenie sporu wokół ukraińskiej autokefalii

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 185-203
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.011.10640

La synaxis liturgica nella coscienza della Chiesa primitiva sulla base della rilettura di Ioannis Zizioulas

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 205-224
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.012.10641

Idea wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa we współczesnym świecie

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 225-235
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.013.10642

Ekologia w misji ewangelizacyjnej Kościoła

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 237-245
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.014.10643

Prawda informacji dziennikarskiej w społecznym nauczaniu Kościoła i kodeksach etycznych środków komunikowania

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 247-262
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.015.10644

Jubileusz 50-lecia koronacji figury Matki Bożej Lipskiej w Lubawie

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 263-283
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.016.10645

Sposoby walki z Kościołem w PRL w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 285-306
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.017.10646

Koncepcja pedagogiczna Wiosek Dziecięcych SOS w ujęciu Hermanna Gmeinera i jej współczesne zastosowanie w Polsce

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 307-330
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.018.10647

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia, Kraków, 25 maja 2019 roku

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 333-339
DOI 10.4467/25443283SYM.19.019.10648