Jubileusz 50-lecia koronacji figury Matki Bożej Lipskiej w Lubawie

Ks. Dawid Galanciak

Abstrakt

Przypadająca w tym roku pięćdziesiąta rocznica koronacji figury Matki Boskiej Lipskiej czczonej na lubawskiej ziemi od XIII wieku skłania do spojrzenia na jej kult. Artykuł opisuje historię kultu Lipskiej Pani począwszy od jego pojawienia się aż do dnia dzisiejszego, przebieg uroczystości odpustowych i koronacyjnych w 1969 roku oraz związane z nią trudności. Zawiera także strukturę pielgrzymów lipskiego sanktuarium, opis figury Matki Bożej Lipskiej oraz patronat z nią związany. Jubileusz koronacji dokonanej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego wyraża aktualność wielowiekowego kultu Matki Bożej z Lip.

The 50th Jubilee Celebration of the Coronation of Virgin Mary’s figure from Lipy, near Lubawa

This year’s 50th anniversary of the Coronation of Virgin Mary’s figure from Lipy, which has been worshipped on the Land of Lubawa since the 13th century, persuades us to think about its cult. The article describes the history of Virgin Mary’s from Lipy cult – from its beginning until now, the course of the indulgence and crowning celebrations in 1969 as well as the difficulties connected with it. It also includes the structure of pilgrims from the Sanctuary in Lipy, the description of the Virgin Mary’s from Lipy figure and its patronage. The jubilee of the celebration of the Coronation performed by Cardinal Stefan Wyszyński shows that the old cult of Virgin Mary from Lipy, near Lubawa is still popular.

Słowa kluczowe: Matka Boska Lipska, Lipy, Lubawa, kardynał Stefan Wyszyński, kult maryjny, ziemia lubawska , Virgin Mary from Lipy, Cardinal Stefan Wyszyński, the Marian cult, the Land of Lubawa
References

Fridrich A. (red.), Historye cudownych obrazów Najśwtszej Maryi Panny w Polsce, Kraków 2008.

Gajdus A., Wspomnienia rodzinne i kaańskie, Pelplin 2006.

Galanciak D., Służyć z mością, Niedziela. Głos z Torunia” 29 (2015), s. 5.

Glemp J., Homilia z okazji 25-lecia koronacji figury Matki Boskiej Lipskiej w Lubawie, w: S. Pestka, U Matki Boskiej Lipskiej, Pielgrzym” 15 (1994), s. 3.

Graszkiewicz R. (opr.), 25 lat temu... Wspomnienia z koronacji, w: Koronacja figury Maryi i Dzieciątka Jezus z Lip k/Lubawy, 2 lipca 1969-1994: 25-lecie, Pelplin 1994, s. 18-20.

Gutowski Z., Patronka Ziemi Lubawskiej, Pielgrzym” 13 (1991), s. 8-9.

Gutowski Z., Wielka przesość i przysość kultu Matki Boskiej Lipskiej, w: Koronacja figury Maryi i Dzieciątka Jezus z Lip k/Lubawy, 2 lipca 1969-1994: 25-lecie, Pelplin 1994, s. 26-29.

Hinz E., Fara lubawska, w: Koronacja figury Maryi i Dzieciątka Jezus z Lip k/Lubawy, 2 lipca 1969-1994: 25-lecie, Pelplin 1994, s. 34-37.

Korcz J., Miejsca śwte w Polsce łaskami słynące, t. 2, Warszawa 2001.

Kowalski K., List pasterski w sprawie uroczystej koronacji figury Matki Boskiej Lipskiej w Lubawie 2 lipca 1969 r., w: Koronacja figury Maryi i Dzieciątka Jezus z Lip k/Lubawy, 2 lipca 1969-1994: 25-lecie, Pelplin 1994, s. 4-8.

Kronika Szpitala św. Jerzego w Lubawie, w: Archiwum Sstr Miłosierdzia w Lubawie.

Krzyżanowska-Witkowska M., Wyszomirski Ł., Kościy diecezji toruńskiej. Nasze dziedzictwo, t. 3, Pelplin 2016.

Mróz M., Rozynkowski W. (red.), Sanktuaria maryjne diecezji toruńskiej, Toruń 2003.

Paweł VI, List Paa VI do Biskupa Chmińskiego Kazimierza Kowalskiego z dnia 19 stycznia 1969 roku, w: M. Rozmarynowicz, A. Żurek, Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej. Kronika 1969-2016, Lipy 2016, s. [8].

Pasierb J., Biskupi chmińscy w Lubawie, w: Koronacja figury Maryi i Dzieciątka Jezus z Lip k/Lubawy, 2 lipca 1969-1994: 25-lecie, Pelplin 1994, s. 38-42.

Rozmarynowicz M., Żurek A., Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej. Kronika 1969-2016, Lipy 2016.

Rynkowski K., Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej w Lipach k. Lubawy, Pelplin 2000.

Szymczak R. (red.), Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Z dawna Polski TKrólową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999, Szymanów 1999.

Tradycyjna pielgrzymka do Lip, https://oblaci.pl/2018/07/06/tradycyjna-pielgrzymka-do-lip/ (odczyt z dn. 17.02.2019 r.).

Tryjankowska M., List siostry Marty Tryjankowskiej do Biskupa Chmińskiego, 03.07.1962 r., w: Archiwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.

Wenta J., Wroniewski J., Lubawa i okolice, Toruń 1995.

Woźniak M., Madonny diecezji toruńskiej, w: Koronacja figury Maryi i Dzieciątka Jezus z Lip k/Lubawy, 2 lipca 1969-1994: 25-lecie, Pelplin 1994, s. 30-33.

Wyszyński S., Maryja – pomocnica Chrystusa, Kościa i Ludu Bożego. owo Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego podczas koronacji obrazu Matki Bożej. Lubawa 2 lipca 1969 roku, w: Koronacja figury Maryi i Dzieciątka Jezus z Lip k/Lubawy, 2 lipca 1969-1994: 25-lecie, Pelplin 1994, s. 9-17.

Wyszyński S., Pro Memoria” z dziennika Kard. Stefana Wyszyńskiego, Archiwum Kurii Warszawskiej, w: M. Rozmarynowicz, A. Żurek, Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej. Kronika 1969-2016, Lipy 2016, s. [12-13].