Prawda informacji dziennikarskiej w społecznym nauczaniu Kościoła i kodeksach etycznych środków komunikowania

ks. Paweł Leszko

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż najważniejszą właściwością informacji przekazywanej przez dziennikarza jest prawda. Jednym z podstawowych praw człowieka jest bowiem prawo do prawdziwej informacji, gdyż wyłącznie na prawdzie można budować dobro wspólne. Zadaniem dziennikarza jest więc troska o prawdziwość informacji na każdym etapie, zarówno podczas gromadzenia, przekazywania, jak i korzystania z odpowiednich środków technicznych.

The truthfulness of journalistic information in the Catholic social teaching and communication codes of ethics

The purpose of this article is to show that the most important feature of information provided by a journalist is truth. One of the basic human rights is the right to true information, because the common good can be built only on the truth. The journalist’s task is to take care of the truthfulness of information at every stage, both during the collection, transmission and use of appropriate technical means.

Słowa kluczowe: dziennikarz, dziennikarstwo, etyka dziennikarska, informacja, prawda , journalist, journalism, journalistic ethics, information, truth
References

Dziennikarski kodeks obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, w: P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003, s. 265-266.

Etyka dziennikarska, w: Skrzypczak J. (red.), Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej ilustrowanej encyklopedii powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, t. 11, Media, Poznań 1998, s. 54.

Golka B., Etyka dziennikarska utopia czy ratunek?, Zeszyty Prasoznawcze” 1-2 (1995), s. 22-23.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 993.

Jan Paw II, Informacja, świadectwo, prawda. Stulecie katolickiego dziennika „La Croix, 23.04.1983 r., LOsservatore Romano, wyd. polskie, 5-6 (1983), s. 9.

Jan Paw II, Komunikacja speczna w służbie pokoju, w: M. Lis (red.), Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Specznej 1967-2002, Częstochowa 2002, s. 114-119.

Jan Paw II, Poannictwo informowania i formowania opinii publicznej weug kryteriów prawdy, obiektywizmu i jasności. Przemówienie do dziennikarzy katolickich Italii, 14.02.1983 r.,LOsservatore Romano, wyd. polskie2 (1983), s. 19-20.

Karta etyczna mediów, w: P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003, s. 263-264.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w: P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003, s. 266-269.

Mdzynarodowe zasady etyki dziennikarskiej Deklaracja paryska z 1983 r., Mikrus Dziennikarski” 5-6 (1998-1999), s. 65-66.

Muratore S., Prawda, w: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Kielce 2001, s. 590-591.

Papieska Rada do spraw Środków Specznego Przekazu, Etyka w środkach specznego przekazu, Zeszyty Dziennikarskie” 1 (2002), s. 47-68.

Papieska Rada do spraw Środków Specznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska Aetatis novae, Watykan 1992.

Paweł VI, Pojednanie, w: M. Lis (red.), Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Specznej 1967-2002, Częstochowa 2002, s. 54-60.

Pisarek W., Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, s. 421-434.

Pius XII, Przemówienie Nous avons voulu, 24.04.1956 r., w: J. Góral, K. Klauza (red.), Kościół o środkach komunikowania myśli, Częstochowa 1997, s. 70-72.

Pius XII, Przemówienie You are very, 11.07.1946 r., w: J. Góral, K. Klauza (red.), Kościół o środkach komunikowania myśli, Częstochowa 1997, s. 51-52.

Prawda, w: A. Podsiad, ownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000, kol. 664-668.

Prawda, w: H. Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny, Warszawa 2005, s. 284-285.

Rivers W. L., Mathews C., Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.

Saro Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002.

Saro Z., Problem prawdy w mass mediach, w: W. Zdaniewicz (red.), Religia a mass media, Ząbki 1997, s. 17-27.

Siennicki P., Pomogliśmy?, Press” 6 (2003), s. 31-33.

II Sobór Watykański, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei verbum, Rzym 1965.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 1003 z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki dziennikarskiej,Zeszyty Prasoznawcze 3-4 (1994), s. 155-160.

Zuberbier A., Prawda, w: A. Zuberbier (red.), ownik teologiczny, Katowice 1998, s. 451-454.