Idea wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa we współczesnym świecie

Ks. Leszek Poleszak

Abstrakt

Idea wynagrodzenia jest ściśle związana z kultem Najświętszego Serca Jezusowego. Jej najważniejszym elementem jest odpowiedź na miłość Boga. Celem artykułu jest omówienie zagadnienia wynagrodzenia oraz jego aktualności w dzisiejszym świecie w kontekście pojawiających się wobec niego zarzutów.

The idea of reparation to the Sacred Heart of Jesus in the contemporary world 

The idea of reparation is thoroughly connected with the cult of the Sacred Heart of Jesus. The most important element of such cult is the reply given to the love of God. The aim of the article is the discussion on the subject of reparation and its actuality in the contemporary world in the context of the allegations that appear towards  such idea.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie, kult Najświętszego Serca Jezusowego, odpowiedź na miłość , reparation, cult of the Sacred Heart of Jesus, reply to the love
References

Glotin E., Réparation, w: Dictionnaire de spiritualité astique et mystique, doctrine et histoire, t. 13, Beauchesne, Paris 1988, kol. 369-413.

Hoffmann N., Ekspiacja jako jeden z podstawowych tematów nauki o zbawieniu, w: C. Drążek, L. Grzebień (red.), Bóg bliski. Historia i teologia kultu Najśwtszego Serca Jezusa, Kraków 1984, s. 261-279.

Hojnowski J., ownik kultu Serca Jezusowego, Kraków 2000.

Iammarrone G., Riparazione, w: L. Borriello, E. Caruana, M. R. Del Genio, N. Suffi(red.), Dizionario di mistica, Città del vaticano 1998, s. 1072-1073.

Jan Paw II, Ofiara wynagradzająca. Audiencja generalna, w: L. Poleszak (red.), SerceJezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 243-244.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Królikowski J., Wynagrodzenie Najśwtszemu Sercu Pana Jezusa. Aktualność praktyki, „Rocznik Seminaryjny” 8 (2008), s. 17-18.

Pius XI, Miserentissimus Redemptor, 4, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentachKościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 71-81.

Pius XII, Haurietis aquas, Rzym 1956, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentachKościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa odKlemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 128-168.

Poleszak L., Serce Jezusa niezgłębione źródło mości Boga, Kraków 2007.

Poleszak L., Serce Zbawiciela. Kult Najśwtszego Serca Jezusowego w ZgromadzeniuKsży Najśwtszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010.

Rega życia Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Kraków 2014.

Salaterski S., List do Wspólnoty Arcybractwa Stry Honorowej Najśwtszego SercaPana Jezusa w Polsce, Wiadomości Straży Honorowej Nawiętszego Serca Pana Jezusa” 76 (2019), wkładka.

Tessarolo A., Teologia Serca Jezusowego, Kraków 1997.