Rola Ducha Świętego w zbawczym wydarzeniu Jezusa Chrystusa

Ks. Robert Ptak

Abstrakt

Rola Ducha Świętego w zbawczym wydarzeniu Jezusa Chrystusa wskazuje na Jego stałe i dynamiczne działanie. Duch Święty mówi o Jezusie jako umiłowanym Synu Ojca, z którym stanowi jedno. Objawienie zaś, które przynosi Jezus o swoim Ojcu, osiąga swoją pełnię w objawieniu Ducha Świętego, jako odwiecznej więzi miłości  między Ojcem i Synem. Duch Święty objawia całą tajemnicę Chrystusa i daje nam poznać swoją rolę w życiu i misji Jezusa. Wyraźnie można dostrzec to w następujących wydarzeniach: wcielenie, nawiedzenie, ofiarowanie w świątyni, duchowy rozwój, chrzest w Jordanie, kuszenie na pustyni, przepowiadanie, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie.

The role of the Holy Spirit in the salvific event of Jesus Christ

The role of the Holy Spirit in the salvific event of Jesus Christ points to His constant and dynamic action. The Holy Spirit speaks of Jesus as the beloved Son of the Father, with whom he is one. The revelation that Jesus brings about his Father reaches its fullness in the revelation of the Holy Spirit as the eternal bond of love between the Father and the Son. The Holy Spirit revels the whole mystery of Christ and gives us an insight onto his role in the life and mission of Jesus. This can be clearly seen in the following events: incarnation, visitation, offering in the temple, spiritual development, baptism in the Jordan, temptation in the desert, preaching, death on the cross and resurrection.

Słowa kluczowe: Duch Święty, Jezus Chrystus, zbawcze wydarzenie , Holy Spirit, Jesus Christ, salvific event
References

Baron A., Pietras H. (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, Krakó2002-2005.

JaPaweł II, Encyklika DominueVivificantem, Rzym 1986.

Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i ywiciela, Cit del vaticano 1992. 

JaPaweł II, Wierzę w Jezusa ChrystusOdkupicielaWarszawa 1991. 

Katechizm Kościoła katolickiegoPoznań 1994.

Kijas Z. J., Traktat o Duchu Śwtym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewsk(red.), Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 106-114: Nowe Prawo i łaska, t. 14, tłum. i oprac. RKosteckiLondyn 1973.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I, q. 27-43: O Trójcy Przenajśwtszej, t. 3, tłum. i oprac. PBch, Londyn 1978.