Milczenie Boga w Biblii Hebrajskiej

Ks. Krzysztof Napora

Abstrakt

Autor podejmuje analizę biblijnego obrazu Boga, który milczy. Obraz ten stosunkowo rzadko pojawia się na kartach biblijnych, gdzie Bóg jest zazwyczaj tym, który mówi, który działa przez swoje potężne słowo. Autor omawia najpierw pokrótce semantykę milczenia w Biblii Hebrajskiej. W drugiej części prezentuje podjętą przez M. C. A. Korpel oraz J. C. de Moora  próbę klasyfikacji przyczyn milczenia Boga. W ostatniej części koncentruje swoją uwagę na kilku tekstach, w których milczenie Boga, według klasyfikacji Korpel i de Moora, określa się jako niezrozumiałe; tekstach, w których milczenie to można odczytać jako wyzwanie, zaproszenie czy nawet formę komunikacji między Bogiem i człowiekiem.

Silence of God in the Hebrew Bible 

In this article the author analyzes the image of God who keeps silence. This image only rarely appear in the Bible, where God is usually presented as the One, who speaks; as the One who acts through his powerful word. In the first part the author shortly discusses semantic of silence in the Hebrew Bible. Then he presents an attempt of classification of reasons of God’s silence in the Bible and in the related Ancient Near Eastern Texts according to the model developed by M. C. A. Korpel and J. C. D. Moor in their influential book The Silent God. Finally, he focuses on some texts that according to the model presented by Korpel and Moor should classified as incomprehensible; the texts in which this silence could be considered a challenge, an invitation or even a form of a communication between God and human being. 

Słowa kluczowe: milczenie, cisza, komunikacja, milczenie Boga, 1 Krl 19, 8-18, silence, communication, silence of God, 1 Kings 19
References

Barrado P., El silencio en el Antiguo Testamento: Aproximación a un símbolo ambiguo,„Estudios Bíblicos” 1(55) (1997), s. 5-27.

Brown F., Driver S. R., Briggs C. A., The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. With an appendix containing the Biblical Aramaic, Boston 1906 (=BDH).

Clines D. J. A., The Dictionary of Classical Hebrew, t. 1-8, Sheffield 1992-2011 (=DCH).

Eidevall G., Sounds of Silence in Biblical Hebrew: A Lexical Study, vetus Testa- mentum” 62 (2012), s. 159-174.

Garrett D., Song of Songs/Lamentations, Dallas, TX 2004, Word Biblical Commentary” 23B.

Gelb I. J., Landsberger L., Oppenehim A. L., The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago 1962 (=CAD).

Hallo W. W. (red.), The Context of Scripture. Volume I. Canonical Compositions from theBiblical World, Leiden 1997.

Kapełuś M. (red.), Mity akadyjskie, Warszawa 2000, Antologia Literatury Mezopotamskiej.

Koehler L., Baumgartner W., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden 2000 (=HALOT).

Korpel M. C. A., de Moor J. C. , The Silent God, Leiden–Boston 2011.

Lambert W. G., Millard A. R., Civil M., Atra-Hasis:The Babylonian Story of the Flood with theSumerian Flood Story, Oxford 1969.

Pseudo-Filon, Księga starożytności biblijnych, . Ł. Laskowski, Kraków 2015, s. 244.

Sanders P., How Comprehensible Can Divine Silence Be? Reflections on the Biblical Evidence, w: B. Becking (red.), Reflections on the Silence of God: a Discussion withMarjoKorpel and Johannes de Moor, Leiden–Boston 2013, s. 127-138.

Torresan P., Silence in the Bible, „Jewish Bible Quarterly” 31 (2003), s. 153-160