Tożsamość i misja sercanów w polskim Kościele w kontekście jubileuszy związanych z Najświętszym Sercem Jezusa

Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ

Abstrakt

The identity and mission of the Priests of the Sacred Heart of Jesus in the Polish Church in the context of jubilees related to the Sacred Heart of Jesus

The year 2020 includes jubilee of two events, namely centenary of the canonisation of Margaret Mary Alacoque and dedication of the Polish nation to the Sacred Heart of Jesus done by the Polish Bishops conference. Both occasions provide the opportunity to present the figure and charism of the holy nun of the visitation and additionally zoom in the  identity and mission of the Priests of the Sacred Heart of Jesus. In the article the author undertook the historic and spiritual reflection on the role of Margaret Mary in the growth and propagation within the Church of the devotion to the Sacred Heart and portrayed the apostolic zeal of the Priests of the Sacred Heart of Jesus on the Polish soil. The  Congregation arrived to Poland in 1928 and started the pastoral work based on the charism of Fr. Leon John Dehon and in the spirit of personal revelations that Margaret Mary Alacoque received from Jesus Christ.

Keywords: dedication, enthronement, identity, mission, dehonians

Przypadający w 2020 roku jubileusz dwóch wydarzeń: 100-lecie kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa przez Episkopat Polski, stanowią okazję do przypomnienia sylwetki i charyzmatu świętej wizytki oraz przybliżenia tożsamości i misji księży sercanów. W artykule podjęto  historyczno-duchową refleksję nad rolą św. Małgorzaty Marii Alacoque w rozwoju i szerzeniu pobożności do Serca Jezusa w Kościele, a także ukazano zaangażowanie apostolskie na ziemiach polskich Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, które przybyło do Polski w 1928 roku, by prowadzić działalność w oparciu o charyzmat o.  Leona Jana Dehona, a także w duchu objawień Pana Jezusa świętej wizytce.

 

Słowa kluczowe: poświęcenie, intronizacja, tożsamość, misja, sercanie
References

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusa, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 595.

Alacoque M. M., Listy św. Małgorzaty Marii Alacoque, tłum. M. K. Piwnicka-Bohuszewicz, Kraków 2009. Alacoque M. M., Pamiętnik duchowy św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), tłum. J. Andrasz, Kraków 1996.

Almeida J. C., 12 obietnic Najświętszego Serca Pana Jezusa danych św. Małgorzacie Marii Alacoque. Przesłanie z Paray-le-Monial, Kraków 2011.

Benedykt XV, Przedziwna historia. Bulla kanonizacyjna bł. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, siostry profeski Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Kraków 2017.

Bieś A.P., Ramière Henri Marie Felix, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, k. 1198-1199.

Brzeźniak A., Ks. Franciszek Nagy (1909-1989), w: Życiorysy zmarłych polskich współbraci SCJ (1918-1997), Warszawa 1998, s. 337-347.

Ciemięga M., Ksiądz Mateusz Jeż – współfundator i pierwszy dobroczyńca Sercanów, w: G. Pisarek (red.), Uwierzyliśmy miłości. 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce 1928-2003, Kraków 2004, s. 22-24.

Daniluk M., Dehon Léon, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, k. 1098-1099.

Drążek C., Rozwój kultu Serca Jezusa w Polsce, w: C. Drążek, L. Grzebień (red.), Bóg bliski. Historia i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Kraków 1983, s. 9-144.

Dyrektorium Prowincjalne Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa 2015.

Furczoń J., Początki Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce, w: G. Pisarek (red.), Uwierzyliśmy miłości. 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce 1928-2003, Kraków 2004, s. 32-43.

Gąsior A., Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego na tle problematyki społecznej w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Sympozjum” 1(28) (2015), s. 71-89.

Grzebień L., Apostolstwo Modlitwy, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, k. 829-830.

Grzebień L., Croiset Jean, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, k. 637.

Hlond A., Akt, którym Polski Górny Śląsk dnia 9 września poświęci się Najśw. Sercu Jezusowemu, „Gość Niedzielny” 1(1) (1923), s. 5.

Hlond A., Orędzie w sprawie II Śląskiego Zjazdu Katolickiego, „Gość Niedzielny” 1(1) (1923), s. 3-4.

Hojnowski J., Słownik kultu Serca Jezusowego, Kraków 2000.

Jan Paweł II, List Ojca Świętego do księży sercanów z okazji jubileuszu 75-lecia obecności Zgromadzenia w Polsce, w: G. Pisarek (red.), Uwierzyliśmy miłości. 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce 1928-2003, Kraków 2004, s. 11-13.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Konarski S., Maria Ewa Radziwiłłowa (z domu Zawisza), https://www.ipsb. nina.gov.pl/a/biografia/maria-ewa-radziwillowa-z-zawiszow?print (odczyt z dn. 14.03.2020 r.).

Ku większej chwale Serca Jezusowego, „Posłaniec Serca Jezusowego” 11(51) (1923), s. 171.

List pasterski Episkopatu Polski „O osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 12 (1948), s. 225-230.

Meester P. de, Odkryjmy na nowo Najświętsze Serce Jezusa, Częstochowa 2002.

Mieszczak S. (oprac.), Ceremoniał nawiedzenia relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque we wspólnotach i placówkach księży sercanów, Kraków 2009.

Misiurek J., Gallifet Joseph François de, w: J. Misiurek (red.), Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, k. 833-834.

Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 2, Lublin 1998.

Misiurek J., Mechtylda z Hackeborn, w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, k. 361.

Misiurek J., Memoriał biskupów polskich, w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, k. 519.

Misiurek J., Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014.

Misztal H., Kanonizacja, w: B. Migut (red.), Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, k. 607-610.

Misztal H., Kanonizacja, w: M. Sitarz (red.), Leksykon prawa kanonicznego, Lublin 2019, k. 1093.

Moskwa M., Prezentacja grupy misyjno-rekolekcyjnej i jej działalności, „Sympozjum” 1(15) (2006), s. 9-17.

Nagy F., Ksiądz Kazimierz Wiecheć SCJ – założyciel Prowincji Polskiej Sercanów, w: G. Pisarek (red.), Uwierzyliśmy miłości. 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce 1928-2003, Kraków 2004, s. 16-20.

Nagy S., Ksiądz Michał Wietecha – pierwszy przełożony Prowincji Polskiej Sercanów, w: G. Pisarek (red.), Uwierzyliśmy miłości. 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce 1928-2003, Kraków 2004, s. 26-30.

Poleszak L., Serce Jezusa, niezgłębione źródło miłości, Kraków 2007.

Poleszak L., Wypowiedzi Magisterium Kościoła na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 9-23.

Polska Sercu Zbawiciela, „Posłaniec Serca Jezusowego” 6(49) (1921), s. 83-84.

Popławski J., Apostolstwo Modlitwy, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin 2002, s. 62-63.

Reguła życia Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie). Konstytucje i Dyrektorium generalne, Rzym 2009.

Rusecki M., Prywatne objawienia, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, k. 600-601.

Sławiński K., Ks. Wincenty Turek, imię zakonne Jan (1900-1990), w: Życiorysy zmarłych polskich współbraci SCJ (1918-1997), Warszawa 1998, s. 359-367.

Swastek J., Gertruda Wielka, w: J. Misiurek (red.), Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, k. 1025-1026.

Vademecum Misjonarza Księży Sercanów, Warszawa 1995.

Walewander E., Klaudiusz de la Colombière, w: B. Migut (red.), Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, k. 78-79.

Wroceński J., Ks. Stanisław Sidełko, imię zakonne Jan Vianney (1921-1991), w: Życiorysy zmarłych polskich współbraci SCJ (1918-1997), Warszawa 1998, s. 385-395.

Zieliński Z., Benedykt XV, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, k. 224-225.

Ziemann E., Kult Najświętszego Serca Jezusa w Polsce w perspektywie 250. rocznicy ustanowienia święta, w: J. Wełna, J. Królikowski (red.), Odnowić pamięć o miłości Bożej. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Kraków 2014, s. 7-48.

Ziemann E., Małgorzata Maria Alacoque, w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, k. 1019-1021.

Ziemann E., Misyjny wymiar charyzmatu sercańskiego, „Sympozjum” 2(37) (2019), s. 93-115.

Ziemann E., Sercanie, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 2-4.

Ziemann E., Serce Jezusa, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 11-13.

Ziemann E., Wizytki, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 739-740.