Poświęcenie się Bożemu Sercu jako forma kultu Najświętszego Serca Jezusowego

Ks. Leszek Poleszak

Abstrakt

The act of offering to the Sacred Heart of Jesus as a form of cult of the Jesus’ Heart

Cult of the Sacred Heart of Jesus is full of various spiritual expressions and forms of piety. Among them particularly worthy of underlining is act of offering to the Heart of Jesus, which in its essence and form touches the very core of that cult. Self-offering to the Sacred Heart of Jesus, both in its internal and external dimension, directs one towards the  love of God and leads one towards the subornation to God’s will, the will of the Creator. The external expressions of these and at the same time the fruits of the act of offering are the deeds of love aimed at God and the neighbor, both in the personal and social dimension, or in other words our concern for building of the civilization of love.

Keywords: Heart of Jesus, self-offering to the Sacred Hear of Jesus, act of offering, civilization of love

Kult Najświętszego Serca Jezusowego obfituje w różne środki wyrazu, którymi są wielorakie formy pobożności. Wśród nich na szczególne uznanie zasługuje akt poświęcenia Bożemu Sercu, który w swojej treści i formie odnosi się do istoty tego kultu. Poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusa – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak również zewnętrznym – ukierunkowuje człowieka na miłość Boga i prowadzi do podporządkowania jego woli, woli Stwórcy. Zewnętrznym tego wyrazem i jednocześnie owocem aktu poświęcenia są czyny miłości wobec Boga i wobec bliźniego, zarówno w wymiarze personalnym, jak też w wymiarze społecznym – czyli troski o budowanie cywilizacji miłości. 

Słowa kluczowe: Serce Jezusa, poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusa, akt poświęcenia, cywilizacja miłości
References

Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, https://diecezja.pl/aktualnosci/akt-poswiecenia-kosciola-wpolsce-najswietszemu-sercu-jezusa-i-niepokalanemu-sercu-maryi/ (odczyt z dn. 26.03.2020 r.).

Drążek C., Z Paray-le-Monial do Polski, „Znak” 28 (1976), s. 1414-1428.

Ferdek B., Zagadnienie kwestii społecznej w kulcie Najświętszego Serca Jezusa, „Sympozjum” 1(28) (2015), s. 29-44.

Filosomi L., Stulecie encykliki Annum sacrum (25.5.1899), „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1(28) (2008), s. 114-118.

Gaweł J., Tobie oddaję się i poświęcam. Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Kraków 2014.

Jan Paweł II, Pragnę, abyście wytrwale szerzyli prawdziwy kult Serca Chrystusa. List wręczony generałowi jezuitów w Paray-le-Monial we Francji, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 343-344.

Jan Paweł II, Przyjdź Królestwo Twoje. Audiencja generalna, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 345-346.

Królikowski J., Kult Najświętszego Serca Jezusa szkołą polityki chrześcijańskiej, w: J. Królikowski (red.), Wspólnota polityczna i Kościół, Tarnów 2016, s. 73-89.

Królikowski J., Umiłował nas ludzkim sercem. Teologia i kult Najświętszego Serca Jezusa, Kraków 2014.

Leon XIII, Encyklika Annum sacrum, Rzym 1899, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 39-45.

Meester P. de, Odkryjmy na nowo Najświętsze Serce Jezusa, Częstochowa 2002.

Mikołajewski B., Intronizacja Serca Jezusowego, w: J. Duchniewski, M. Daniluk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 398-399.

Misiurek J., Serce Jezusa. Kult, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 8-11.

Misiurek J., Serce Jezusa. Teologia, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 7-8.

Misiurek J., Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014.

Pabis M., Oddani Sercu Chrystusa, https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/ 170649,oddani-sercu-chrystusa.html?d=1 (odczyt z dn. 10.03.2020 r.).

Pius XII, Encyklika Haurietis aquas, Rzym 1956, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, s. 137-168.

Poleszak L., Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego. Wypowiedzi Magisterium Kościoła, historia i teologia, Kraków 2008.

Poleszak L., Serce Jezusa niezgłębione źródło miłości Boga, Kraków 2007.

Poleszak L., Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010.

Ziemann E., Cywilizacja miłości i prawdy w nauczaniu papieży Pawła VI i Jana Pawła II, „Sympozjum” 1(28) (2015), s. 91-105.