Teoria Polityki

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Przewodniczący Rady Naukowej: Mirosław Karwat
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kułakowska

TEORIA POLITYKI jest ogólnopolskim czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie polskiej refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

TEORIA POLITYKI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska politologicznego w Polsce. Czasopismo utworzyły następujące ośrodki zajmujące się refleksją teoretyczną: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo jest współfinasowane przez wszystkie wymienione uniwersytety.

TEORIA POLITYKI ma służyć całemu środowisku politologicznemu, a zwłaszcza teoretykom polityki i metodologom, wykładowcom i studentom nauk społecznych.

Uniwersytety współfinansujące czasopismo:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

ISSN 2543-7046
e-ISSN 2544-0845

Teoria Polityki, Nr 1/2017

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec

Artykuły

Ilość

Spotkajmy się – wszyscy jesteśmy teoretykami!

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 11-24
Data publikacji online: 10 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.001.6580

Wyobraźnia twórcza – o źródłach teoretyzowania w nauce o polityce

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 25-43
Data publikacji online: 10 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.002.6581

Możliwości i ograniczenia kreowania teorii polityki

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 45-62
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.003.6582

Dyskursywne uprawomocnienie refleksji teoretycznej w naukach o polityce

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 63-77
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.004.6583

Bariery eksplanacyjne w ekonomii i politologii

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 79-106
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.005.6584

Instytucjonalne aspekty teorii polityki

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 107-126
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.006.6585

Czy filozofia polityki przeobrazi się w estetykę polityczną? Przyczynek do analizy metateoretycznej

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 127-141
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.007.6586

O wielorakim sensie formuły „cel uświęca środki”

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 143-171
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.008.6587

Normative Political Theory

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 173-185
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.009.6588

Political Concepts and the Concept of the Political

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 187-201
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.010.6589

Theoretical Malnutrition and the Realist Therapy in Political Science

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 203-221
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.011.6590

How Values become Political?

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 223-234
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.012.6591

Subsistence: from Social Rights to Human Rights?

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 235-242
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.013.6592