Terminus

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.

Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 punktów).

Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego trzech zeszytów kwartalnika „Terminus” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

„Aby każdy miłośnik prawdy onej szukając, z czytania jej dojść mógł”. Sposoby uwiarygodniania przekazu w szesnastowiecznych relacjach z polskich dysput wyznaniowych

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47), s. 165–193
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.006.9751

„Poeta laureatus” Stefan Jaworski i emblematyka

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47), s. 195–253
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.007.9752

Edycje

„Orator – rhetor – rhetorista” w ujęciu Johanna Mochingera. Edycja i przekład trzech rozdziałów poświęconych mówcy, teoretykowi i adeptowi/krytykowi sztuki wymowy w Orator atque rhetorista

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47), s. 255–281
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.008.9753

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.