Terminus

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.
Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2017

Artykuły

Ilość

Oblężenie i zdobycie warownej twierdzy połockiej przez najjaśniejszego króla Polski Stefana – analiza założeń taktycznych w świetle źródeł kartograficznych

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45),
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.019.9346

Ocena wiarygodności źródeł kartograficznych prezentujących oblężenie Połocka z 1579 roku

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45),
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.020.9347

Wierszowana „relacyja” o śmierci Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) z sylwy Andrzeja Lubienieckiego

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45),
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.021.9348

Recenzje i omówienia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.