Terminus

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.
Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2017

Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Epyllion w badaniach naukowych – antyczne genus mixtum?

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 311–331
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.012.6822

Funkcje pamięci o sporze Benedykta Herbesta z Jakubem Górskim i arbitrażu Stanisława Orzechowskiego („Wawrzyńca z Sieradza”)

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 333–358
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.013.6823

Źródła, konteksty i okoliczności powstania Ody o zdobyciu Połocka Jana Kochanowskiego

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 359–400
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.014.6824

Mit Smoleńska w piśmiennictwie polskim XVII wieku – przypadek Jana Kunowskiego

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 401–420
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.015.6825

Recenzje i omówienia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.