Artykuły

Ilość

„Aby każdy miłośnik prawdy onej szukając, z czytania jej dojść mógł”. Sposoby uwiarygodniania przekazu w szesnastowiecznych relacjach z polskich dysput wyznaniowych

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47),
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.006.9751

„Poeta laureatus” Stefan Jaworski i emblematyka

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47),
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.007.9752

Edycje

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.