Jan Kochanowski’s Amorous Foricoenia: Ovidian models. Part 1: The topoi in the little Ars Amatoria

Francesco Cabras

Abstrakt

In this paper, I would like to discuss the probably unobvious impact of Roman elegiac writers (most of all Ovid) on Latin erotic epigrams of Jan Kochanowski.  Although it is unthinkable to dismiss the influence of Greek epigrams on the cycle of Foricoenia, those of them that are dedicated to the subject of love owe most to Latin elegies and chiefly to Ovid, the "teacher of love" (magister amoris). I wish to analyse several Ovidian models and manners of imitation employed by Kochanowski.

The first version of this paper was published in Italian in "Giornale Italiano di Filologia" 65 (2013)

Słowa kluczowe: Polish neo-Latin poetry, Renaissance poetry, Jan Kochanowski, Foricoenia, Ovid, elegy, love poetry, epigram
References

Antologia Palatyńska, wybrał, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1987.

Baldo G., komentarz do drugiej księgi Sztuki kochania, [w:] Ovidio, Ars amatoria, a cura di E. Pianezzola, Milano 2007.

Bibliotheca Teubneriana Latina online: http://www.degruyter.com/view/db/btltll Biliński B., Rifl essi italiani nelle poesie di Jan Kochanowski – Giovanni Cochanovio, [w:] Jan Kochanowski /Johannes Cochanovius poeta rinascimentale polacco, 1530– 1584. Nel 450–mo anniversario della morte, Roma 1980.

Bronikowski K., O Foricoeniach Jana Kochanowskiego, [w:] Sprawozdanie piąte. Dyrekcji C. K. III Gimnazjum w Krakowie za rok szkolny 1888, Kraków 1888.

Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 2005.

Czerniatowicz J., Recepcja poezji greckiej w Polsce w XVI–XVII wieku, Wrocław 1966. Genette G., Palinsesti. La letteratura al secondo grado, traduzione di R. Novità, Torino 1997.

Głombiowska Z., Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988. Głombiowska Z., Ślady lektury komedii rzymskich w Foricoeniach Jana Kochanowskiego, „Slavica Wratislaviensia” XXVIII (2008).

Grimal P., Enciclopedia dei miti, red. C. Cordié, Milano 1995.

Kochanowski J., Carmina Latina/ Poezja łacińska. Pars prior. Imago phototipica –Transcriptio./ Fototypia – Transkrypcja. Edidit, praefatione et apparatu critico instruxit/ wydała i wstępem poprzedziła Z. Głombiowska, Gdańsk 2008.

Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Wrocław 1987.Kochanowski J., Foricoenia, przeł. G. Franczak: http:/ neolatina.bj.uj.edu.pl/ Kubiak Z., Medytacje Janicjusza, Warszawa 1993.

S. Łempicki, Foricoenia Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1 (1930).

S. Łempicki, Fraszki łacińskie Jana z Czarnolasu, [w:] idem, Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów, Kraków 1952.

Ovid, Amores. A commentary on Book two, by J.C. Mckeown, Liverpool 1989.

Ovidio, Ars amatoria, a cura di E. Pianezzola, Milano 2007.

Owidiusz, Lekarstwa na miłość, przeł. i oprac. A.W. Mikołajczak, Poznań 1993. Owidiusz, Sztuka kochania, przeł., wstępem i przypisami opatrzyła E. Skwara, Warszawa 2008.

Pelc J., Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 2001.

Peri M., Malato d’amore. La medicina dei poeti e la poesia dei medici, Catanzaro 1996.

Perutelli A., Ulisse nella cultura romana, Firenze 2006.

Pinotti P., L’elegia latina. Storia di una forma poetica, Roma 2009.

Poetae lyrici Graeci, quartis curis recens. Th. Bergk, pars IIIPoetae melici, Lipsiae 1914.Rzymska elegia miłosna (wybór), przeł. A. Świderkówna, opr. G. Przychodzki, W. Strzelecki, Wrocław 1955.

Schulte J., Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. WierzbickaTrwoga, red. M. RowińskaSzczepaniak, K. WierzbickaTrwoga Warszawa 2012.

Selecta epigrammata Graeca Latine versa, ex septem epigrammatum Graecorum libris [...]recens versa, ab A. Alciato, O. Luscinio, J. Cornario, Basileae 1529.

Stawecka K., O Foricoeniach Jana Kochanowskiego, „Roczniki Humanistyczne” XXVII (1979), z. 3.

Thesaurus linguae latinae online: http://www.degruyter.com/view/db/btltll

Traina A., La poesia degli affetti, wstęp do: Catullo, I Canti, Milano 2002.

Ziemba K., Clemens JaniciusJohannes Cochanovius: due concetti di elegia, [w:] Polonia, Italia e culture slave. Aspetti comparati tra storia e contemporaneità. Atti del convegno dei Polonisti italiani in memoria di Bronisław Biliński, Accademia Polacca di Roma, 11–12 dicembre 1996, red. L. Marinelli, M. Piacentini, K. Żaboklicki, VarsaviaRoma 1997.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.