Grzegorz Trościnski, Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019.

Krzysztof Obremski

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.