Kontakt z redakcją

Redakcja Terminusa
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
Katedra Literatury Staropolskiej
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków

e-mail:
Jakub Niedźwiedź (redaktor naczelny)
jakub.niedzwiedz@uj.edu.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/3
31-126 Kraków

e-mail: redakcja@wuj.pl

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.