Terminus

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.

Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 punktów).

Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego trzech zeszytów kwartalnika „Terminus” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Sortuj według

Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 2. Paremiograficzny warsztat Stanisława Serafina Jagodyńskiego

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 1–39
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.001.10501

Obrońcy i ciemiężyciele, czyli o dualistycznym modelu historii chłopów (i niektórych jego niedostatkach z perspektywy historii literatury)

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 41–65
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.002.10502

Przekłady

Mowa kardynała Stanisława Hozjusza ku czci zmarłego Zygmunta II Augusta, króla Polski

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 67-104
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.003.10503

Edycje

Mowy Jakuba Sobieskiego na pogrzebach Stanisława, Jana i Reginy Żółkiewskich jako przykład oratorstwa siedemnastowiecznego – edycja źródłowa

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 105-140
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.005.10505

Recenzje i omówienia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.