Terminus

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.

Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 punktów).

Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego trzech zeszytów kwartalnika „Terminus” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Symbolica vitae Christi meditatio Tomasza Tretera jako siedemnastowieczna realizacja emblematycznych medytacji: źródła graficzne i zamysł zbioru

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 411–462
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.019.10419

Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 1. Stanisław Giermański jako redaktor wydania Przypowieści polskich Salomona Rysińskiego z roku 1619

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 463–498
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.020.10420

Zabawy pobożno-wesołe warszawskich karmelitanek bosych. Bonawentura od św. Stanisława, Emblematy na obraz dziada – cykl z siedemnastowiecznego rękopisu karmelitańskiego

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 499–522
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.021.10421

O estetyce Jacopo Mazzoniego.  Jacopo Mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante, a cura di Claudio Moreschini e Luigia Businarolo, Società di Studi Romagnoli, Cesena 2017, ss. 641

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 523–542
Data publikacji online: 20 grudnia 2018

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.