Terminus A Journal Devoted to early Modern Literature and Culture. Cracow

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.

Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 punktów).

Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego trzech zeszytów kwartalnika „Terminus” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 4 (53), Dawna książka. Metody i problemy I

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Sortuj według

Wydawnicze skamieliny. Późne edycje bestsellerów jako źródło informacji o kształcie wizualnym pierwszego wydania tekstu

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 4 (53), s. 401-436
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.012.11172

Problemy metodologiczne w identyfikacji anonimów typograficznych na podstawie druków krakowskich z lat 1601–1620

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 4 (53), s. 437-457
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.013.11173

Literatura oświecenia dla dzieci i młodzieży wydawana w XVIII wieku na ziemiach polskich – problemy, zjawiska, podziały, tematy

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 4 (53), s. 459-491
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.014.11174

Recenzje i omówienia