Dotknąć światła… O dotyku w pierwszym tomie poetyckim Zbigniewa Herberta

Anna Haratyk

Abstrakt

Touching the Light… On the Touch in Zbigniew Herbert’s First Volume of Poetry

The purpose of this research is to show the transition from sense of sight to the sense of touch, which happens in the first Zbigniew Herbert’s poetic volume titled String of light, to show the complexity of their connection, the intensity of the haptic experience and it’s poetical functions. By using the archeology of terms (Greek, Hebrew, Latin) – which shows connections between studied issues and the texts which underlie the European culture – outlining the philosophical context and the modern cultural anthropology’s view, the multidimensionality of Herbert’s work is outlined and his innovative effort to find the basis for existence in reality marked by disintegration of human and experience is shown.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, zmysły, haptyczność, dotyk, światło, claritas , senses, haptic, touch, light
References

Antoniuk M., Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2009.

Αριστοτέλης, Περι Ψυχης, Saloniki2003.

Arystoteles, O duszy, tłum. i oprac. P. Siwek, Warszawa 1972.

Biblia Tysiąclecia, Poznań – Warszawa 1989.

Bielska-Krawczyk J., „Nowe trwanie poza śmierć”. Herbert – sztuka a metafizyka, w: Między nami a światłem. Bóg i  świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz-Sojak, J.M. Ruszar, R. Sioma, Toruń–Kraków 2012.

Dotyk III, online: https://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/wystawa/dotyk-iii-o-sztuce-haptycznej/.

Eco U., The Aesthetics of Thomas Aquinas, tłum. H. Bredin, USA 1988.

Floucat Y., Margelidon P.-M.,Dictionnaire de Philosophie et de Théologie Thomistes, Paryż 2011.

Herbert Z., Epilog burzy, Wrocław 1998.

Herbert Z.,„Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione, oprac. B. Toruńczyk, Warszawa 2008.

Herbert Z., Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Warszawa 2008.

Hugues de Saint-Victor, Le gage des divines fiançalles (Soliloquium de Arrha Animae)¸ tłum. i oprac. Michel Ledrus, Paryż 1923.

Joyce J., Portret artysty w wieku młodzieńczym, Wrocław 2016.

Koprowska K., Haptyczność krajobrazu pamięci w poezji Henryka Grynberga, w: W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, P. Badysiak, Kraków 2016.

Kosturek J., Żeby tylko nie anioł… Konkret i abstrakcja w poezji Zbigniewa Herberta, w: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010.

Marlewicz H., Dotyk pamięci. Ciało jako krajobraz pamięci zmysłowej w klasycznej poezji indyjskiej, w: W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, P. Badysiak, Kraków 2016.

Nova Vulgata, Bibliorum sacrorum Editio, online: http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova_vulgata_index_lt.html.

Nycz R., Osoba w nowoczesnej literaturze: spojrzenie wstecz i parę wątpliwości, „Teksty Drugie” 1999, nr 2, s. 4.  

Ruszar J.M., Herbert – twórca i filozof, w: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010.

Schollenberger P., Strefy kontaktu – Marleau-Ponty i Duchamp o związkach widzenia i dotyku, w: W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, P. Badysiak, Kraków 2016.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.