The Gabija Almanac: The Cracow Origins of Lithuanian Modernism, or Some Remarks on National Literature

Marcin Niemojewski

Abstrakt

The article is an attempt to answer the question whether Lithuanian modernist literature of the first decade of the twentieth century falls within the category of national literature, and if so, what model of such defined literature it represents or shapes. In accordance with the assumption that this category takes on meaning only in the context of the place and time in which it is invoked, the understanding of the tasks of literature characteristic of Lithuanian modernists is reconstructed here in comparison with the concepts of literature dominating in the Lithuanian intellectual life of that period. The search for an answer to this question is also a pretext for reflection on the role of modernism in the history of Lithuanian culture and the process of the formation of Lithuanian modernity. The subject of analysis in this search is the first Lithuanian literary almanac Gabija, published in Krakow in 1907, and above all the texts of its editor, bilingual writer Józef Albin Herbaczewski. 

Słowa kluczowe: Gabija almanac, Lithuanian modernism, national literature, birth of modernity, Józef Albin Herbaczewski
References

A. Jakšto-Dambrausko ir J.A. Herbačiausko laiškai, “Naujoji Romuva” 1938, no. 9, p. 224-228.

Aleksandravičius E., Antanas Baranauskas. Szlak wieszcza, transl. J. Rogoża, T. Błaszczak, Sejny 2014.

Bąbiak G.P., Piękna książka na ziemiach polskich u schyłku XIX wieku, “Sztuka Edycji” 2013, no. 2, pp. 19-30.

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, vol. I: Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos, ed. N. Vėlius, Vilnius 1996.

Basanavičius J., Prakalbos vieton, in: Gabija. Rinktinė knyga paaukota Lietuvos dainiaus vyskupo A. Baranausko atminimui, Krakuva 1907,

Benjamin W., The Arcades Project, transl. H. Eiland, K. McLaughlin, Cambridge, MA, London 1999.

Beresnevičius G, Trumpas lietuvių ir prusų religijos žodynas, Vilnius 2001.

Biliūnas J., Raštai, vol. II, Vilnius 1955.

Bukowiec P., Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej, Kraków 2008.

Daujotytė V., Gyvenimo artistas ir sau žmogus, in: J.A. Herbačiauskas, Erškėčių vainikas. Rinktinė proza, esė, kritika, Vilnius 1992, pp. 5-20.

Daujotytė V., Lietuvių literatūros kritika. Akademinio kurso paskaitos, Vilnius 2007.

Druskius [A. Jakštas], “Gabija”, in: Lietuvių literatūros kritika, eds. K. Korsakas, K. Doveika, vol. I, Vilnius 1971, pp. .

Gabija. Rinktinė knyga paaukota Lietuvos dainiaus vyskupo A. Baranausko atminimui, Krakuva 1907.

Gerbačauskis J.A., Genijaus meilė, in: Gabija. Rinktinė knyga paaukota Lietuvos dainiaus vyskupo A. Baranausko atminimui, Krakuva 1907, pp. .

Gerbačauskis J.A., Lietuvos griuvėsių gimnas (Dainiaus symphoniškas sapnas), in: Gabija. Rinktinė knyga paaukota Lietuvos dainiaus vyskupo A. Baranausko atminimui, Krakuva 1907, pp. .

Girdzijauskas J., Srovių bei krypčių problema lietuvių literatūroje, in: Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius, ed. J. Girdzijauskas, Vilnius 2001, pp. .

Gudaitis L., Platėjantys akiračiai. Lietuvių literatūrinė spauda 1904-1917 metais, Vilnius 1977.

Herbačiauskas J.A., Erškėčių vainikas. Rinktinė proza, esė, kritika, Vilnius 1992.

Herbačiauskas J.A., Tautiškos literatūros klausimo žodis, in: idem, Erškėčių vainikas. Rinktinė proza, esė, kritika, Vilnius 1992, pp. .

Herbaczewski J.A., Odrodzenie Litwy wobec idei polskiej, Kraków 1905. 

Herbaczewski J.A., Tragizm odrodzenia narodowego Litwy, “Świat Słowiański” 1909, vol. V.1, no. 51, pp. 147-161.

Jakštas A., Kas įkvepė A. Baronui „Anykščių Šilelį”?, in: Gabija. Rinktinė knyga paaukota Lietuvos dainiaus vyskupo A. Baranausko atminimui, Krakuva 1907, pp. .

Keliuotis J., Pasikalbėjimas su J.A. Herbačiausku, “Naujoji Romuva” 1932, no. 12, p. 265-267.

Kubilius V., XX amžiaus literatūra, Vilnius 1996.

Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius, ed. J. Girdzijauskas, Vilnius 2001.

Lietuvių mitologija, ed. N. Vėlius, vol. 1, Vilnius 1995, vol. 2, Vilnius 1997.

Makowiecki A.Z., Młoda Polska, Warszawa 1987.

Mencwel A., Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.

Miłosz C., Spojrzenie na literaturę litewską, “Ateneum” 1938, no. 6, pp. 900-905.

My nie bracia, my sąsiedzi. Polska perspektywa stosunków polsko-litewskich. Antologia tekstów, ed. A. Srebrakowski, Wrocław 2013.

Narušienė V., Józef Albin Herbaczewski. Pisarz polsko-litewski, Kraków 2007.

Niemojewski M, Epoka zakazu druku jako geneza litewskiej nowoczesności, “Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, no. 11, pp. 255-280.

Niemojewski M., Okres zakazu druku jako cezura w dziejach dwujęzycznego piśmiennictwa litewskiego, in: Zagadnienia bilingwizmu, series I: Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, eds. A. Baranow, J. Ławski, Vilnius, Białystok 2016, pp. 105-130.

Niemojewski M., Zwierciadła i drogowskazy. Litewskie almanachy literackie w I połowie XX wieku, Warszawa 2005.

Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Toruń 2013.

Rodak P., Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, Warszawa 2009.

Rūtos atsiliepimas, “Varpas” 1905, no. 1-2, pp. 21-23.

Siedlecka J., Mikołaj Konstanty Čiurlionis: 1875-1911. Preludium warszawskie, Warszawa 1996.

Vaitkevičiūte E., J. A. Herbačiausko asmenybė ir kūryba XX a. pradžios literatūrologiniame-kultūrologiniame kontekste, “Lituanica” 2001, no. 1 , pp. 75-107.

W kręgu sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku. Wybór materiałów, vol. I, eds. M. Zaczyński, B. Kalęba, Kraków 2004.

Zalatorius A., Estetines samonės lūžis XX a. pradžioje, in: XX amžiaus lietuvių literatūra, ed. V. Kubilius, Vilnius 1994, pp. .

Zalatorius A., The Beginning of Twentieth Century: Literature at the Turning Point, transl. R. Dapkutė, in: Lithuanian Literature, ed. V. Kubilius, Vilnius 1997, pp. .

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.