“Suspicious Cosmopolitanism of Music”, or the Art of Sounds as a Point of Reference for World Literature

Iwona Puchalska

Abstrakt

From the point of view of the world literature studies music—as the most “abstract” art—turns out to be also in this respect very different from literature, which is strongly connected with the locality. The article discusses the universalising potency of musical themes and motives in literature.

Słowa kluczowe: comparative studies, musicology, world literature, correspondence of arts
References

Andres Z., Liryka nostalgii i niepokoju, in: idem, Kazimierz Wierzyński. Szkice o twórczości literackiej, Rzeszów 1997, pp. 

Barthes R., Muzyka, głos, język, transl. K. Kłosiński, “Pamiętnik Literacki” 1999, no. 2, pp. 

Bukofzer M.F., Observations on the Study of Non-Western Music, in: Les colloques de Wégimont. Cercle international d’études ethno-musicologiques, ed. P. Collaer, Bruxelles 1956, pp. 

Chion M, Guide des objets sonores, Pierre Schaeffer et la recherche musicale, Paris 1983.

Dahlhaus C., „Rozumienie” muzyki i język analizy muzycznej, in: Idea muzyki absolutnej i inne studia, transl. A. Buchner, Kraków 1988, pp. 

Davies S, Musical Meaning and Expression, Ithaca 1994. 

Dłuska M., Kazimierz Wierzyński 1894–1969, in: eadem, Studia i rozprawy, vol. III, Kraków 1972, pp. 

Dybciak K., Wstęp, in: K. Wierzyński, Wybór poezji, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991, pp. 

Eckermann J.P., Rozmowy z Goethem, transl. K Radziwiłł, J Zeltzer, ed. B. Płaczkowska, Warszawa 1960.

Ethnomusicologie in the Context of other Sciences, ed. J. Kuckertz, Eisenach 1994.

Etiemble R., Faut-il réviser la notion de Weltliteratur?, in: idem, Essais de littérature (vraiment) générale, Paris 1975.

Geiringer K., Haydn, transl. E. Gabryś, Kraków 1985.

Goehr L., The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music, Oxford, New York 1992.

Hartwig J., W pochodzie muzyki, in: eadem, Wolne ręce, Warszawa 1969, pp. 

Hejmej A., Komparatystyka. Studia literackie — studia kulturowe, Kraków 2013.

Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2001.

Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.

Hutnikiewicz A., Pierwsza i druga młodość Wierzyńskiego, in: idem, Portrety i szkice literackie, Warszawa, Poznań, Toruń 1976, pp. 

Kaltenecker M., L’Oreille divisée. Les discours sur l’écoute musicale aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris 2010.

Kivy P., Music Alone. Philosophical Reflections on the Purely Musical Experience, New York 1990.

Ligęza W., Muzyka w wierszach Kazimierza Wierzyńskiego, “Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2014, no. 1, special issue 5.

Marcinów Z., „Z Ameryki do Europy…”. O emigracyjnej poezji Kazimierza Wierzyńskiego, in: Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, eds. I. Opacki, R. Cudak, “Skamander”, vol. V, Katowice 1986, pp. 

Markiewicz H., Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, in: idem, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1976, pp. 

McClary S., Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality, Minneapolis 1991. 

Migrating Music, eds. J. Toynbee, B. Dueck, London, New York 2011.

Molino J., Le singe musicien. Sémiologie et anthropologie de la musique, ed. J.-J. Nattiez, J. Goldman, Arles 2009.

Nattiez J.-J., La musique est le discours. Apologie de la musicologie, Quebec 2010.

Nettl B., The Study of Ethnomusicology. Thirty-one Issues and Concepts, Urbana, Chicago 2005.

Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology: Ethnomusicology or Transcultural Musicology?, eds. F. Giannattasio, G. Giurati, Udine 2017.

Plato, The Republic, Book 4, transl. B. Jowett, The Internet Classics Archive (1994–2009), Web Atomics, 2009.

Schaeffer P., Akuzmatyka, transl. J. Kutyła, in: Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej,eds. Ch. Cox, D. Warner, Gdańsk 2010, pp. .

Schaeffer P., Traité des objets musicaux, Paris 1966.

Schaeffner A., Ethnologie musicale ou musicologie comparée?, in: Les colloques de Wégimont. Cercle international d’études ethno-musicologiques, ed. P. Collaer, Bruxelles 1956, pp. 

Souriau É., La Correspondance des arts: éléments d’esthétique comparée, Paris 1969.

Taylor T.D., Beyond Exoticism. Western Music and the World, Durham, London 2007.

Tomaszewski M., Interpretacja integralna dzieła muzycznego: rekonesans, Kraków 2000.

Welsch W., Transculturality – The Puzzling Form of Cultures Today, in: Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology: Ethnomusicology or Transcultural Musicology?, eds. F. Giannattasio, G. Giurati, Udine 2017, pp. 

Zagajewski A., Dwa miasta, Kraków 1991.

Ziemba K., Projekt komparatystyki wewnętrznej, in: Polonistyka w przebudowie, ed. M. Czermińska et al., vol. I, Kraków 2005, pp. 

Żerańska-Kominek S., Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1995.

Żerańska-Kominek S., Muzykologia porównawcza. Utracone szanse etnomuzykologii?, “Polski Rocznik Muzykologiczny” 2016, vol. XIV, pp. 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.