Textual multilingualism, or inscribing a place. Regionalism, policulturalism, and multilingualism in the new Central-European literature

Renata Makarska

Abstrakt
Słowa kluczowe: Upper Silesia, Cieszyn Silesia, Szczepan Twardoch, Jan Vrak, textual multilin-gualism, translation of multilingual text, strangeness, Drach, borderland
References

Literature

Androsiuk, M. (2010). Wagon drugiej klasy. Białystok: CEOP-B.

Arndt, S., Naguschewski, D., Stockhammer, R., eds. (2007).Exophonie: Anders-Sprachigkeit (in) der Literatur. Berlin: Kadmos.

Balcerzan, E. (2011). Tłumaczenie jako „wojna światów”: W kręgu translatologii i komparatystyki, 3rd ed. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Čichoň, P. (1011). Slezský roman. Brno: Host.

Cyran, J. (2015). Zła Nowina: Według Twardocha. Fronda Lux 77.

Deleuze G., Guattari F. (2003). Kafka: Toward a Minor Literature, 7th ed. Transl. by D. Polan, foreword R. Bensmaȉa. Minneapolis, Mn.; London: University of Minnesota Press.

Derrida, J. (2007), Des tour de Babel. Transl. by J.F. Graham. In: J. Derrida. Psyche: Inventions of the Others. Eds. P. Kamuf, E. Rottenberg. Stanford, Ca.: Stanford University Press, vol. 1, p. 191-225.

Dutka, E. (2011). Zapisywanie miejsca: Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Fridrich, R. (2001). Řeč mrtvejch: textové varianty = Die Totenrede: Textvarianten. Děčín: Městská knihovna.

Fridrich, R. (2011). Krooa krooa. Brno: Host.

Gregor, L.M. (1967). Haškův Švejk v překladu Grety Reinerové. MA thesis. Praha: Univerzita Karlova.

Grutman, R. (2009). Multilingualism. In: M. Baker, G. Saldanha, eds. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2nd ed. London; New York: Routledge, p. 182-185.

Grutman R. (1998). Multilingualism and Translation. In: M. Baker, G. Saldanha, eds. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London; New York: Routledge, p. 157-160.

Horn, A. (1981) Ästhetische Funktionen der Sprachenmischung. Arcadia 16, p. 225-241.

Janowicz, S. (1973). Wielkie miasto Białystok. Ed. J. Litwiniuk, transl. by. T. Dżugaj et al. Warszawa: Iskry.

Janowicz, S. (2001). Ojczystość: Białoruskie ślady i znaki. Ed. R. Traba. Olsztyn: Borussia.

Kadłubek, Z, ed. (2011).99 książek, czyli mały kanon górnośląski. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Karpowicz, I. (2014). Sońka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kilchmann, E. (2012a). Mehrsprachigkeit und deutsche Literatur: Zur Einführung. Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 2, p. 11-19.

Kilchmann, E. (2012b). Poetik des fremden Wortes: Techniken und Topoi heterolingualer Ge-genwartsliteratur. Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 2, p. 109-129.

Koziołek, R. (2014). Śląska bestia. Tygodnik Powszechny. [online] Available at: https://www.tygodnikpowszechny.pl/slaska-bestia-25061 [Accessed: 28 Feb. 2016].

Kremnitz,  G. (1990). Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit: institutionelle, gesellschaftliche und individuelle Aspekte. Wien: Braumüller.

Lamping, D. (2000). Zweisprachigkeit und Interkulturalität in der jüdischen Literatur. Zum Problem des „literarischen Internationalismus”. In: M. Schmitz-Emans, M. Schmeling, Walstra K., eds.Literatur im Zeitalter der Globalisierung. Würzburg: Königshausen und Neumann, p. 247-258.

Levý, J. (1958). Úvod do teorie překladu: Určeno pro posluchače fakulty společenských věd. Praha:Státní Pedagogogické Nakladatelství.

Levý, J. (2011). The art of translation. Transl. by P. Corness. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins.

Łodziński, S. (2005). Równość i różnica: Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku.Warszawa: Scholar.

Łodziński, S. (2010). Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 1945–2008. In: S. Dudra, B. Nitschke, eds.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Kraków: Nomos 2010 p. 13-34.

Makarska, R. (2012a). Polsko-czeskie pogranicza kulturowe po 1989 roku. In: M. Mikołajczak, E. Rybicka, eds. Nowy regionalizm w badaniach literackich: badawczy rekonesans i zarys perspektyw. Kraków: Universitas, p. 245-262.

Makarska, R. (2012b). Wie viel Fremdheit (v)erträgt ein Text? Zur Übersetzung von Mehrsprachigkeit. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 38, p. 170-184.

Makarska, R. (2013). Mehrsprachigkeit oder Mischsprachigkeit: Ostgalizische Literatur Anfang des 20. Jahrhunderts. In: A. Kratochvil et. al., eds.Kulturgrenzen in postimperialen Räumen: Bosnien und Westukraine als transkulturelle Regionen. Bielefeld: Transkript, p. 141-163.

Makarska, R. (2014). Podróż jako lektura: Wyprawy zmysłowe, intelektualne i intertekstualne. Białostockie Studia Literaturoznawcze 5, p. 157-171.

Mareš, P. (2003). „Also: NAZDAR!”: Aspekty textové vícejazyčnosti. Praha: Karolinum.

Mareš, P. (2012). Nejen jazykem českým: Studie o vícejazyčnosti v literatuře. Praha; Mnemosyne.

Mecklenburg, N. (2009). Das Mädchen aus der Fremde: Germanistik als interkulturelle Literaturwissenschaft. München: Iudicium.

Nawarecki, A. (2011). Lajerman. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Nowacki, D. (2014). Nowa książka Twardocha: Tako rzecze drach. Gazeta Wyborcza. [online] Available at: http://wyborcza.pl/1,75475,17060965,Nowa_ksiazka_Twardocha__ Tako_rzecze_drach__RECENZJA_.html [Accessed: 29 Feb. 2016].

Ostravak Ostravski (2005). Denik ostravaka. Ostrava: Repronis.

Petr, P. (1963). Hašeks “Schwejk” in Deutschland. Berlin: Rütten & Loening.

Pollack, M. (2004). Jüdische Übersetzer, Autoren und Kritiker als Mittler zwischen der deutschen und polnischen Literatur. TRANS. InternetZeitschrift für Kulturwissenschaften 15. [online] Available at: http://www.inst.at/trans/15Nr/03_5/pollack15.htm [Accessed: 13 Aug. 2014].

Reichert, K. (1995). Zur Übersetzbarkeit von Kulturen – Appropriation, Assimilation oder ein Drittes?.Sprache im technischen Zeitalter 32. 6, p. 172-180.

Rudiš, J. (2007). Alois Nebel: Biały Potok. Dworzec Główny. Złote Góry. Transl. by. M. Słomka. Poznań: Zin Zin Press.

Schleiermacher, F.E. (1973). Methoden des Übersetzens [Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens]. In: H.J. Störig, ed.Das Problem des Übersetzens. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, p. 38-70.

Schmeling, M., Schmitz-Emans, M., eds. (2002).Multilinguale Literatur im 20. Jahrhundert.Würzburg: Königshausen & Neumann.

Schmitz-Emans, M. (2004). Literatur und Vielsprachigkeit. Heidelberg: Synchron.

Skwarczyńska, S. (1937). Estetyka makaronizmu. In: [w:] Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno; Warszawa: Dom Książki Polskiej, p. 337-370.

Sobolewska, J., Twardoch, S. (2014). Śląsk jako ciało: Rozmowa ze Szczepanem Twardochem. Polityka. [online] Available at: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1600119,1,szczepan-twardoch-opowiada-o-swojej-najnowszej-powiesci-drach.read [Accessed: 28 Feb. 2016].

Strutz, J., Zima, P.V., eds. (1996).Literarische Polyphonie: Übersetzung und Mehrsprachigkeit in der Literatur. Tübingen: Gunter Narr.

Sturm-Trigonakis, E. (2007). Global playing in der Literatur: Ein Versuch über die Neue Weltliteratur. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Szymutko, S. (2001). Nagrobek ciotki Cili. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Tkaczyszyn-Dycki, E. (2011). Imię i znamię. Wrocław: Biuro Literackie.

Tkaczyszyn-Dycki, E. (2014). Kochanka Norwida. Wrocław: Biuro Literackie.

Twardoch, S. (2014). Drach. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Twardoch, S. (2016). Drach. Transl. by O. Kühl. Berlin: Rowohlt.

Vrak, J. (1998). Obyčejné věci. Olomouc: Votobia.

Wittlin J. (1991). Sól ziemi. Ed. E. Wiegandt.Wrocław: Zakłąd Narodowy im. Ossolińskich.

Wittlin, J. (1986). Die Geschichte vom geduldigen Infanteristen: Das Salz der Erde: Roman. Ein gesunder Tod: Fragment. Essays. Gedichte. Transl. by I. Berman et al. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.