Jeszcze jeden głos (po osiemdziesięciu latach) o Trzech zimach

Andrzej Niewiadomski

Abstrakt

One More Thought (After Eighty Years) on Three Winters (Trzy zimy)

 

In the current research considerations devoted to the early work of Czesław Miłosz, the importance of his second poetic collection, Trzy zimy (in English: Three Winters), has been repeatedly emphasized. However, there was no analysis that would focus on attempts to define more precisely the meaning of Trzy zimy in the context of development processes within Polish literary modernism.The article is an interpretative approach concentrating not on individual poems, but on the whole creative intention of Milosz from 1936. This volume, seen as an ingeniously composed whole, and read in confrontation with the author's programmatic statements, presents itself as an important caesura closing the stage of early modernist Polish poetry, benefiting from various aesthetic inspirations and producing a somewhat modified version of "pure poetry" compared to the proposals of Western literature

Słowa kluczowe: katastrofizm, poezja czysta, neosymbolizm, Czesław Miłosz, wczesna nowoczesność , catastrophism, pure poetry, neosymbolism, early modernism
References

Balcerzan E., Katastrofizm jako system literacki [w:] tegoż, Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz, Kraków 1982.

Bauchrowicz-Kłodzińska M., Ksiądz Ch. w cieniu apokaliptycznych znaków. Sensy i symbole poetyckiej wizji eschatologicznej, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4.

Bereś S., Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów, Warszawa 1990.

Błoński J., Miłosz jak świat, Kraków 2011.

Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1994

Fiut A., Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 1998.

Gorczyńska R., Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 2002.

Kołodziejczyk E., Podróż syna marnotrawnego. O motywie romantycznym w „Trzech zimach” Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2001, nr 3.

Kołodziejczyk E., „Złączeni jednym węzłem dziedziczenia”. Powinowactwa „Trzech zim” z poezją Oskara Miłosza, „Ruch Literacki” 2001, nr 3.

Kudyba W., Lata trzydzieste. Józef Czechowicz i Czesław Miłosz wobec tradycji symbolizmu, [w:] Miłosz – Czechowicz . Lektury paralelne, pod red. A. Tyszczyka, U. Wieczorek, A. Zińczuk, Lublin 2011.

Miłosz Cz., Trzy zimy. Glosy o wierszach, pod red. R. Gorczyńskiej, P. Kłoczowskiego, Londyn 1987.

Miłosz Cz., Rok myśliwego, Kraków 1991.

Niewiadomski A., Czechowiczowskie wyspy dyskursu. Rekonesans [w:] Słowa i metody. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Święchowi, pod red. A. Kochańczyk, A. Niewiadomskiego, B. Wróblewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.