Zespół redakcyjny

Teresa Walas - redaktor naczelna

Tomasz Bilczewski

Jarosław Fazan

Dorota Kozicka

Tomasz Kunz - sekretarz redakcji

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.