Zespół redakcyjny

Tomasz Kunz (redaktor naczelny)

Tomasz Bilczewski

Paweł Bukowiec (sekretarz redakcji)

Jarosław Fazan

Dorota Kozicka

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.