Indeksacja w bazach danych

Central and Eastern European Online Library
http://www.ceeol.com

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
http://cejsh.icm.edu.pl/

MLA International Bibliography (CSA Proquest)
http://www.mla.org

NSD

ERIH PLUS

ICI Journals Master List 2016: 96.35

ProQuest

EBSCO Publishing

Worldcat

ZBD

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.