Have you got a tape-recorder?  – czyli jak pomóc uczącym się języków obcych przygotować się do części ustnej egzaminów językowych.  Propozycja ćwiczenia

Monika Stawicka

Abstrakt

Umiejętność mówienia w języku obcym wydaje się świadczyć o umiejętności posługiwania się tym językiem. To właśnie działanie językowe odzwierciedla osobowość mówiącego, jego sposób rozumowania i ogólną wiedzę o świecie. Mówienie w języku obcym jest zatem oczywistym celem większości uczących się i nauczających. Cel ten jest jednak trudny do osiągnięcia między innymi dlatego, że wymaga opanowania bardzo wielu umiejętności cząstkowych (subskills), które w rezultacie składają się na kompetencje uczącego się w zakresie umiejętności mówienia.

References

Certificate in Advanced English. Handbook for Teachers 2005, 2005. Cambridge: UCLES, 63–64.

Luoma S., 2004. Assessing Speaking, Cambridge: CUP, 9–27.

Thornbury S., 2005. How to Teach Speaking. Essex, England: Pearson Education Limited.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.