Bingo, domino i inne gry na lekcjach języka niemieckiego

Anna Chowaniec-Inglot

Abstrakt

Wśród nowoczesnych metod dydaktycznych wyróżnia się jako priorytetowe metody aktywne, polegające na zwiększeniu czynnego udziału uczących się w zajęciach dydaktycznych i ograniczające rolę nauczyciela do pomagania im w realizacji celów kształcenia i kontroli postępów. Nauka języka obcego to ciągłe poszukiwanie sposobów wymiany myśli w procesie komunikowania się.
Jako jeden z trendów metodycznych w aktywnym nauczaniu języka obcego uznaje się gry i zabawy dydaktyczne. Spełniają one w równej mierze założenia metodyczno-programowe, polegające na użyciu metody komunikacyjnej, której celem jest rozwiązanie umiejętności osiągania przez uczniów kompetencji komunikacyjnej, a więc wymiana informacji, wyrażania uczuć i emocji w kontaktach ze światem zewnętrznym.
 

References

Anderson J.R., 1998. Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Dallapiazza R.-M., von Jan E., Dinsel S., Schümann A., 2002a. Tangram 1B. Deutsch als Fremdsprache. Lehrerbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag

Dallapiazza R.-M., von Jan E., Blüggel B., Schümann A., Bosse E., Haberland S., 2002b. Tangram 2B. Deutsch als Fremdsprache. Lehrerbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag.

Kostera M., Rosiak A., 2005. Zajęcia dydaktyczne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lewicka G., 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Lewicki R., 2002. Poznaj język sąsiada: Program nauczania języka niemieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Okoń W., 1992. Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.