Wykorzystanie modelu agregowanego w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie lektoratu języka angielskiego dla studentów informatyki Politechniki Krakowskiej

Iwona Kuźmińska

Abstrakt

Digitalizacja świata dokonuje się niemal w postępie geometrycznym. Obecnie, siedząc wygodnie przed ekranem komputera, wykonujemy wiele czynności, które zaledwie kilka lat temu wydawały się niemożliwe do zrealizowania bez wychodzenia z domu. Aby dostosować się do otaczającej nas rzeczywistości, do potrzeb i przyzwyczajeń współczesnego ucznia/studenta, kształcenie musi ulegać przemianie zarówno w zakresie treści, jak i (a właściwie przede wszystkim) formy przekazu. Należy zdać sobie sprawę, że zmieniając narzędzie przekazywania wiedzy, musimy wraz z nim zmodyfi kować rolę nauczyciela, który obecnie staje się raczej menedżerem procesu kształcenia, kierownikiem wykorzystującym w swojej pracy aktualnie dostępne narzędzia, niż – jak bywało dotychczas – konserwatywnym mentorem. Podstawowe aspekty pracy nauczyciela obejmują zatem organizację i kontrolę procesu kształcenia, a wraz z nimi konieczność utrzymywania stałego poziomu motywacji benefi cjentów tego procesu, a przy tym nie polegają jedynie na określaniu zakresu i dostarczaniu wiedzy.

References

Penkowska G., 2010. Meandry e-learningu. Warszawa: Difin SA.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.