Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie

Lidia Zielińska

Abstrakt

Celem tego artykułu będzie pokazanie praktycznego zastosowania platformy e-learningowej w nauczaniu języków obcych oraz zilustrowanie, jak przy użyciu tej technologii można wspierać procesy zarówno nauczania, jak i uczenia się. Główna teza, jaką ten tekst będzie próbował uzasadnić, jest związana z różnymi modelami nauczania funkcjonującymi obecnie w uczelniach wyższych. Dotyczą one uczenia języka obcego w formule tradycyjnej, na zajęciach w salach lekcyjnych, komplementarnej, jaką jest blended learning, lub na zajęciach w pełni e-learningowych, bez komponentu tradycyjnego. Założeniem tego artykułu jest udowodnienie, że do nauki języków obcych należy stosować blended learning, zatem łączenie metody tradycyjnej z pracą na platformie e-learningowej, szczególnie jeśli na danej uczelni została przeprowadzona standaryzacja egzaminów końcowych z języków.

References

Dąbrowski M., Zając M. (red.), 2006. E-learning w kształceniu akademickim. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Lubina E., 2007. M-learning w strukturze metodycznej e-learningu. „E-mentor”, nr 5 (22), s. 27–30.

Popper K., 1999. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stanisławska A., 2012. Różnice i podobieństwa, zalety i słabości nauczania przez Internet versus nauczanie tradycyjne, http://www.e-edukacja.net/_referaty/7_e-edukacja.pdf (dostęp: 19.03.2012).

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.mimuw.edu.pl/~sjack/usw/strat_pliki/strategia.htm (dostęp: 10.06.2011).

Thornbury S., 2010. An A–Z of ELT: A Dictionary of Terms and Concepts Used in English Language Teaching. Oxford: Macmillan Education.

Wieczorkowska G., 2004. E-learning na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatek do pisma „Uniwersytet Warszawski”, nr 10.

Ziębakowska K., 2001. Kształcenie języków obcych na odległość – perspektywy w Polsce i na świecie [w:] J. Migdałek, B. Kędzierska (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Dylematy kształcenia ustawicznego. Kraków: Rabid.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.