Zeszyty Glottodydaktyczne,2019, Zeszyt 9 (2019)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Rok wydania: 2019
Redakcja tomu: Irena Polańska-Łuczyk, Guy Torr

Słowa kluczowe: teoria i historia muzyki, kompendia muzyczne XVI wieku, abrewiatury i sygle łacińskie, notacja muzyczna, paleografi a muzyczna / theory and history of music / musical compendium 16th cent., Latin scribal abbreviations or sigla, musical notation, musical paleography, applicatio sensuum, epigramat, poezja barokowa, Sarbiewski, synestezja, Towarzystwo Jezusowe / applicatio sensuum, Baroque poetry, epigram, synesthesia, Society of Jesus, średniowieczna pieśń, wójt Albert, studenci polonistyki, koło Fortuny, książę Łokietek, sekwencja średniowieczna / medieval song, Alderman Albert, Polish philology students, wheel of Fortune, Duke Łokietek, medieval sequence, średniowiecze, język łaciński, hagiografia polska, wartości etyczne (moralne), przekład i analiza tekstu, dyskusja / the Middle Ages, Latin, Polish medieval hagiography, ethical (moral) values, translation and analysis, discussion, kompetencje akademickie, pisanie akademickie, Wikipedia, krytyczne myślenie / academic literacy, academic writing, critical thinking, ESP, ELP, autonomia studenta, IT, podejście zadaniowe, materiały autentyczne, kształcenie ukierunkowane na studenta, prawo porównawcze / ESP, Learner Autonomy, Task-based teaching, Authentic materials, Studentcentered approach, Comparative Law, język specjalistyczny, łacina, terminologia medyczna, dokumentacja medyczna, nauczanie języków / Language for Special Purposes, Medical Terminology, Medical Documentation, Language Teaching, foreign language for specific purposes, form, approach, syllabus, readjustment of CEFR descriptors, didactic material, analiza potrzeb, specyficzne dyscypliny, projektowanie sylabusów, opracowywanie / ESP, needs analysis, specific disciplines, syllabi design, materials development, ESP testing

CRACOW LANGUAGE TEACHING STAFF TRAINING WEEK

Sortuj według

Designing an ESP course

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 13-21
Data publikacji online: 2019

A case study on Spanish for medical doctors

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 23-31
Data publikacji online: 2019

Latin Medical Terminology in Practice

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 33-38
Data publikacji online: 2019

‘Virtual Erasmus’ and task-based English for legal purposes (ELP) : triangular collaboration on case  studies via an e-learning platform (Brno–Brussels–Krakow)

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 39-47
Data publikacji online: 2019

Developing Academic Literacy by Writing for Wikipedia

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 49-62
Data publikacji online: 2019

POLACY NIE GĘSI, TEŻ ŁACINĘ ZNAJĄ

Technika przekładu i wartości estetyczne polskich średniowiecznych żywotów Świętych

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 65-82
Data publikacji online: 2019

Analiza pieśni średniowiecznej o Wójcie Albercie na lektoracie języka łacińskiego 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 83-93
Data publikacji online: 2019

Sarbiewski – zapomniany poeta zmysłów

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 95-99
Data publikacji online: 2019

Lektura polskich starodruków muzycznych z XVI wieku

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 101-107
Data publikacji online: 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.