A case study on Spanish for medical doctors

María-Victoria Ruiz Lozano Haenni

Abstrakt

A CASE STUDY ON SPANISH FOR MEDICAL DOCTORS

Organizing and preparing a language course on the threshold level for medical doctors demands a variety of strategic and methodological planning and considerations. The article deals with the questions as to what command of the foreign language medical doctors need to possess for which purpose a survey of the linguistic requirements of the target students and the specific individual objectives is presented. This relates to the readjustment of the CEFR descriptors necessary to fit such a course and discusses the form, approach, syllabus that were employed to ensure the learning target. Specific didactic material and tips that have proved to be helpful conclude the text. 

HISZPAŃSKI DLA LEKARZY – STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie: Zorganizowanie i przygotowanie kursu językowego na poziomie progowym dla potrzeb lekarzy wymaga różnorodnego strategicznie i metodologicznie planowania oraz przemyślenia. W artykule poruszono kwestie, jakimi kompetencjami w odniesieniu do języka obcego muszą wykazać się lekarze medycyny. W tym celu przedstawiono badanie wymagań lingwistycznych docelowych studentów oraz konkretnych celów indywidualnych. Tekst odnosi się do dostosowania deskryptorów CEFR niezbędnych do dopasowania takiego kursu i omawia formę, podejście, program nauczania, które miały zapewnić osiągnięcie celu uczenia się. Specjalistyczny materiał dydaktyczny i wskazówki, które okazały się pomocne, stanowią uzupełnienie artykułu. Słowa kluczowe: język obcy do szczególnych celów, forma, podejście, sylabus, ponowne dostosowanie deskryptorów CEFR, materiał dydaktyczny

Słowa kluczowe: foreign language for specific purposes, form, approach, syllabus, readjustment of CEFR descriptors, didactic material
References

Textbooks

Giralt, A. (2012). Español médico y sociedad. Florida: Universal Publishers.

Ríos, J. et ál. (2015). Complete Medical Spanish. New York: McGraw-Hill Education.

Rosa de Juan, C. et ál. (2009). Temas de salud. Madrid: Edinumen.

Schunke, M. et ál. (2013). Manual de español médico para estudiantes de Medicina. Berlín: Editorial Panamericana.

Harvey, W.C. (1997/2008). Spanish for Health Care Professionals. NY: Barron’s Educational Series, Inc.

Articles

Andrés González, P., et ál. Curarse en salud. Enfoques para la enseñanza del español medico. En: Bilioteca_ele del Instituto Cervantes: Actas del XX Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/20/20_1009.pdf [accessed: 2018].

González Hernando, A. (2015). Enseñanza del español para fi nes específi cos: español para la salud. Bibliografía anotada. Revista Electrónica del Lenguaje, 2, http://www.revistaelectronicalenguaje. com/wp-content/uploads/2015/10/vol-02-01.pdf [accessed: 2018].

Mendoza Puertas, J.D. (2006). Español para fi nes específi cos. El español de la Medicina: propuesta didáctica para el español empleado en el área del diagnóstico por imagen. Revista RedELE, 5, http://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ff b076a8-207f-4b00-b4ce-6f49f239b406/2006-redele-6-10mendoza-pdf.pdf [accessed: 2018].

Mendoza Puertas, J.D. (2006). Recursos en Internet para la enseñanza del español medico. Revista RedELE, junio, http://www.mecd.gob.es/dam/jcr:fa32ba19-9c5b-4b97-a8c1-572c6c23c8f7/2006-redele-7-09mendoza-pdf.pdf [accessed: 2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.