Latin Medical Terminology in Practice

Libor Švanda

Abstrakt

LATIN MEDICAL TERMINOLOGY IN PRACTICE

The article aims to discuss the use of authentic medical documentation in Latin medical terminology classes for students of medicine during their 1st year at Masaryk University in Brno. Despite the limited access to medical records, for students still lacking experience in clinical medicine, as well as for terminology teachers not educated in medicine itself, but in philology, the use of medical documentation proves to be a highly motivating component of training, allowing students to observe how technical medical Latin is used in real life situations as well as making classes more practical. 

ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA MEDYCZNA W PRAKTYCE

Streszczenie: Celem artykułu jest dyskusja na temat używania autentycznej dokumentacji medycznej w łacińskiej terminologii medycznej dla studentów medycyny podczas ich pierwszego roku na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Pomimo iż dostęp do dokumentacji medycznej jest ograniczony i że studenci jeszcze nie mają doświadczenia w medycynie klinicznej, a nauczyciele terminologii nie posiadają wykształcenia medycznego, lecz filologiczne, wykorzystanie dokumentacji medycznej okazuje się bardzo motywującym elementem szkolenia, gdyż pozwala uczniom obserwować, w jaki sposób techniczna łacina medyczna wykorzystywana jest w rzeczywistych sytuacjach, i sprawia, że zajęcia są  bardziej praktyczne.

Słowa kluczowe: język specjalistyczny, łacina, terminologia medyczna, dokumentacja medyczna, nauczanie języków / Language for Special Purposes, Latin, Medical Terminology, Medical Documentation, Language Teaching
References

Artimová, J., Švanda, L. (2016). Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching, 18(2). Available from http://old.hltmag.co.uk/apr16/sart06.htm [accessed: 12 Aug. 2018].

Beran, A. (2013). Výuka ř ecko-latinské lékař ské terminologie ve studijních programech všeobecného lékař ství na lékař ských fakultách v Č eské republice a ve svě tě . [Greek and Latin Medical Terminology Instruction in Programmes of  General Medicine at Medical Schools in the Czech Republic and Abroad.]. Dissertation thesis. Praha: Univerzita Karlova.

Pořízková, K., Blahuš, M. (2015). Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine. [Corpus of Authentic Clinical Diagnoses: Sketch Engine as a Tool for Innovative Approach to Teaching Latin Medical Terminology]. In: K. Pořízková, L. Švanda. Latinitas Medica [online]. Brno: Masarykova univerzita, 31-42. Available from: https://www.cjv.muni.cz/cs/latinitas-medica/ [accessed: 12 Aug. 2018]. 

Švanda, L., Artimová, J. (2015). Diverzifi kace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. [Diversification of Innovated Teaching Materials for Medical Latin with Regard to Various Specialisations]. In: K. Pořízková, L. Švanda. Latinitas medica [online]. Brno: Masarykova univerzita, 119-121. Available from: https://www.cjv.muni.cz/cs/latinitas-medica [accessed: 12 Aug. 2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.