‘Virtual Erasmus’ and task-based English for legal purposes (ELP) : triangular collaboration on case  studies via an e-learning platform (Brno–Brussels–Krakow)

Izabela Bakota,

David Albert Best,

Barbora Chovancová

Abstrakt

VIRTUAL ERASMUS AND TASK-BASED ENGLISH FOR LEGAL PURPOSES (ELP): TRIANGULAR COLLABORATION ON CASE STUDIES VIA AN E-LEARNING PLATFORM (BRNO–BRUSSELS–KRAKOW)

Virtual Erasmus is a collaborative and cross-border legal case study project which brings together law students from different European universities via an e-learning platform. This long-distance trilateral collaboration gives future lawyers the opportunity to engage in a realworld type professional experience: working in international teams on a common task, learning to grasp and appreciate different legal contexts and cultures, while practicing language, legal, and soft skills. Given the format of the project, students gain the scope to employ and further develop their team-work abilities in an intercultural environment. Furthermore, given that they need to organise the bulk of the work themselves, there are strong features of autonomous learning incorporated into the project. Due to the problem-solving nature of the tasks assigned, project participants strengthen their research skills,  both individually and collaboratively. Finally, and most importantly, being in direct contact with authentic materials relevant to their discipline, student-participants not only encounter field-specific vocabulary, but also practice productive skills, such as when submitting their project in written form. The added professional benefit lies in the opportunity to share perspectives on how similar legal problems are viewed and dealt with  in different jurisdictions across Europe. The present article outlines the 2017–2018 edition of the project, alongside its pedagogical rationale and reflection on the experience from both teachers’ and students’ perspectives.   

VIRTUAL ERASMUS – PODEJŚCIE ZADANIOWE W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO (ELP): TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA NAD STUDIUM PRZYPADKU PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ (BRNO–BRUKSELA–KRAKÓW)

Na temat doświadczeń z perspektywy zarówno nauczycieli, jak i studentów. Streszczenie: Virtual Erasmus to projektem wykorzystujący metodę studium przypadku, który powstał w wyniku współpracy studentów prawa z trzech uniwersytetów europejskich. Tego rodzaju trójstronna współpraca na odległość, a więc przy wykorzystaniu platformy e-learningowej, daje przyszłym prawnikom możliwość zdobycia doświadczenia istotnego w ich późniejszym życiu zawodowym. Biorąc pod uwagę format projektu, trzeba podkreślić, że studenci mają możliwość wykorzystania i rozwijania umiejętności pracy zespołowej w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym. Udział w projekcie pozwala również poznać i zrozumieć różne konteksty prawne i kulturowe przy jednoczesnym ćwiczeniu języka, umiejętności miękkich oraz umiejętności potrzebnych w zawodzie prawnika. Ponadto projekt promuje  autonomię uczenia się – studenci sami muszą organizować większość swojej pracy, a dzięki przydzielonym zadaniom aktywizującym, których celem jest rozwiązywanie problemów, uczestnicy projektu wzmacniają  swoje umiejętności badawcze, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z grupą. Wreszcie, i co najważniejsze, będąc w bezpośrednim kontakcie z autentycznymi materiałami związanymi z ich dyscypliną, uczestnicy projektu nie tylko spotykają się ze słownictwem właściwym dla swojej dziedziny, ale także ćwiczą umiejętności produktywne, na przykład podczas prezentacji swojego projektu w formie pisemnej. Dodatkowa korzyść zawodowa polega na możliwości podzielenia się poglądami na temat tego, jak podobne problemy prawne są postrzegane i rozpatrywane w różnych jurysdykcjach w całej Europie. W niniejszym artykule przedstawiono projekt zrealizowany w latach 2017–2018, wraz z jego uzasadnieniem pedagogicznym oraz refl eksjami

Słowa kluczowe: ESP, ELP, autonomia studenta, IT, podejście zadaniowe, materiały autentyczne, kształcenie ukierunkowane na studenta, prawo porównawcze / ESP, Learner Autonomy, Task-based teaching, Authentic materials, Studentcentered approach, Comparative Law
References

Da Cruz, P. (2007). Comparative Law in a Changing World. Abingdon: Routledge-Cavendish.

Dörnyei, Z. (1990). Conceptualising motivation in foreign-language learning. Language Learning, 40.

Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. Modern Language Journal, 78.

Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31, 3 (July).

Kohonen, V. (1992). Experiential language learning: second language learning as cooperative learner education. In: D. Nunan, ed. Collaborative Language Learning and Teaching, 14-39. Cambridge: Cambridge University Press.

Krashen, S.D. (1988). Second Language Acquisition and Second Language Learning. New York: Prentice-Hall International.

Krashen, S.D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. New York: Prentice-Hall International.

Krashen, S.D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications. New York: Longman.

Krashen, S.D. (1988). Second Language Acquisition and Second Language Learning. New York: Prentice-Hall International.

Krashen, S.D. (1991). Bilingual Education: A Focus on Current Research. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education.

Krashen, S.D., Terrell, T. (1983). The Natural Approach. San Francisco, CA: Alemany Press. 

Nunan, D. (2006). Task-Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Rinvolucri, M. (2003). Humanising your Coursebook. Peaslake: Delta Publishing.

Siems, M. (2014). Comparative Law. Cambridge: CUP.

Stevick, E.W. (1990). Humanism in Language Teaching. Oxford: OUP.

Tudor, I. (1993). Teacher roles in the learner-centred classroom. ELT Journal, 47, 1 (1 January).

Valcke, C. (2004). Comparative law as comparative jurisprudence – the comparability of legal systems. The American Journal of Comparative Law, 52, 3 (1 July).

Van Lier, L. (1996). Interaction in the Language Curriculum: Awareness, Autonomy and Authenticity (Applied Linguistics and Language Study Series). London: Longman.

Van Lier, L. (1997). Approaches to observation in classroom research: Observation from an ecological perspective. TESOL Quarterly, 31, 4 (Winter).

Williams, M., Burden, R. (1993). A closer look at psychology in teaching a language to young learners. Teaching English to young learners; British Council; English Studies, 11, 19–24.

Williams, M., Burden, R. (1997). Psychology for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Web sources

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching-assessment-cefr- [accessed: 2018].

https://www.coe.int/en/web/portfolio/home1[accessed: 2018].

https://www.unicollaboration.org [accessed: 2018]. 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.