Analiza pieśni średniowiecznej o Wójcie Albercie na lektoracie języka łacińskiego 

Monika Bieniek

Abstrakt

ANALYSIS OF A MEDIEVAL SONG ABOUT ALDERMAN ALBERT IN A LATIN LANGUAGE COURSE

The subject of the piece is a literary analysis of the medieval Song about the Krakow Alderman Albert as conducted during Latin language classes with Polish philology students. During the classes, students learn about the history of old Krakow, and in accordance with the rhythm of the medieval sequence they move to the times of Duke Władysław Łokietek (Ladislaus I the Elbow-high), when the rebellion of the Krakow burghers, i.e. German burghers, under the command of Alderman Albert against Łokietek took place. In analyzing the song, listeners will be able to become acquainted not only with the metre and medieval vocabulary but also will have a possibility to learn about the realities of the period: offices, ranks, historical figures, and events. Cultural references to the wheel of Fortune, a motif known both in ancient and medieval art and literature will also be of interest for students.

ANALIZA PIEŚNI ŚREDNIOWIECZNEJ O WÓJCIE ALBERCIE NA LEKTORACIE JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

Przedmiotem analizy literackiej na zajęciach z języka łacińskiego ze studentami filologii polskiej jest średniowieczna Pieśń o krakowskim wójcie Albercie. Studenci podczas zajęć poznają historię dawnego Krakowa, przenosząc się w rytmie sekwencji średniowiecznej w czasy księcia Łokietka, kiedy nastąpił bunt mieszczan krakowskich, czyli niemieckich pod wodzą wójta Alberta przeciwko Łokietkowi. Analizując pieśń słuchacze, będą mogli nie tylko się zapoznać nie tylko z metryką, słownictwem średniowiecznym, ale także poznać realia epoki: urzędy, godności, postacie historyczne, wydarzenia. Ciekawe dla studentów będą odniesienia kulturowe do koła Fortuny, motywu znanego w sztuce i literaturze starożytnej i średniowiecznej.

Słowa kluczowe: średniowieczna pieśń, wójt Albert, studenci polonistyki, koło Fortuny, książę Łokietek, sekwencja średniowieczna / medieval song, Alderman Albert, Polish philology students, wheel of Fortune, Duke Łokietek, medieval sequence
References

Źródła

Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa, t. I.

Rocznik Kapitulny Krakowski.

Opracowania

Długopolski, E. (1951). Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wrocław.

Dłuska, M., Strzelecki, W. (1959). Metryka grecka i łacińska. Wrocław.

Liman, K. (2004). Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze, 362–401, Poznań.

Komaniecki, K. (1975). Słownik łacińsko-polski. Warszawa.

Kowalewicz, H. (1965). Pieśń o wójcie krakowskim Albercie. „Pamiętnik Literacki” 56, 3, s. 125–138, Bazhum.muzhp.pl.

Liman, K (2004). Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze. Poznań.

Plezia, M. (1953–1958). Słownik łaciny średniowiecznej, Wrocław.

Sondel, J. (1957). Słownik łaciny dla historyków i prawników. Kraków.

Wyrozumski, J. (1992). Dzieje Krakowa, t. I. Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.