Sarbiewski – zapomniany poeta zmysłów

Inga Grześczak

Abstrakt

SARBIEWSKI: FORGOTTEN POET OF THE SENSES

The article presents an interpretation of two Latin epigrams composed by Maciej Kazimierz Sarbiewski, a Polish Baroque poet and Jesuit. His poems include the most important principle invented by Jesuit authors, i.e., applicatio sensuum and constitute an exquisite example of synesthesia. 

SARBIEWSKI – ZAPOMNIANY POETA ZMYSŁÓW

W artykule przedstawiono próbę interpretacji dwóch łacińskich epigramatów polskiego poety doby baroku Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Wiersze Sarbiewskiego zawierają najważniejszą zasadę sformułowaną przez autorów z kręgu Towarzystwa Jezusowego – applicatio sensuum, stanowiąc  znakomity przykład synestezji.

Słowa kluczowe: applicatio sensuum, epigramat, poezja barokowa, Sarbiewski, synestezja, Towarzystwo Jezusowe / applicatio sensuum, Baroque poetry, epigram, synesthesia, Society of Jesus
References

Hernas, Cz. (1976). Barok. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Loyola, I. (2003). Ćwiczenia duchowne, przeł. Jan Ożóg. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Rynck, P. de (2005). Jak czytać malarstwo, przeł. P. Nowakowski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Sarbiewski, M.K. (2003). Epigrammatum liber. Księga epigramatów, wydały i przełożyły M. Piskała, D. Sutkowska, Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.