The Mahabharata Epic, Its Translations and Its Influence on Polish Intellectual Circles and General Readers

Iwona Milewska

Abstrakt

W artykule dokonany został przegląd tłumaczeń fragmentów eposu indyjskiego Mahabharata
na język polski, jakie powstały w ciągu wieków polskiej literackiej tradycji nowożytnej.
Zawiera on również, poza informacjami na temat czasu ich powstawania, krótki opis
dzieł autorów polskich, którzy w swojej twórczości bądź inspirowali się kulturą indyjską, w szczególności Mahabharatą, dokonywali tłumaczeń (pośrednich i bezpośrednich) fragmentów
tegoż eposu na język polski, bądź opracowywali i przekazywali jego streszczenia
szerokim rzeszom czytelników polskich.
Analizie poddany został także wpływ, jaki dzieła te mogły wywierać na inteligencję polską
oraz na szerokie rzesze czytelników.
Dodatkowo podano przykłady fragmentów tłumaczeń na język polski oraz dokonano
krótkiej analizy ich specyfiki i problemów związanych z przekazem tekstów sanskryckich
polskiemu czytelnikowi (problemy używanego w nich języka, stosowania odpowiedniego
nazewnictwa, pisowni imion własnych itp.).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.