Etyka w zarządzaniu organizacją medialną – nierealne ideały czy cele? Wpływ przywódcy na organizację medialną. Ted turner i rupert murdoch – wybrane aspekty działań zarządczych z perspektywy etyki zarządczej

Magdalena Różycka,

Anna Teler

Abstrakt

Management in Media Organization Seems to Be a Reality, That is Ethically Sensitive

Business ethics are more than just words used to enhance the image of a corporation; they are the very foundation of success. Business ethics should be applied at the very moment of management.
Due to humanistic management, human is always a goal of every acting. The ethics of a business have the power to help or harm people. Business ethics are important because if an enterprise lacks ethics, the employees, the customers, and everyone else involved with the company can be harmed. This article summarises the findings from a study of practicing managers: Ted Turner and Rupert Murdoch, which explored experiences of and views on decision making about actual ethical issues in organizations. The analysis covers issues such as history of Ted Turner System and News Corp. organizations, developing mission, vision and value, strategy formulation, dilemma of a profitability, ethical and social responsibility and influence and role of manager in media organization. Postulating to instill ethics into decision making, creating vision and strategy in media management seems to be very universal.
 

Słowa kluczowe: media management, ethics, Ted Turner, Rupert Murdoch
References

Arendt H., Między czasem minionym przyszłym, przeł. M. Godyń, W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1994.

Bass B.M., From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, „Organizational Dynamics” 1990, t. 18, nr 3.

Blair T., Lecture by the Prime Minister the Right Honourable Tony Blair, MP, on Public Life, Reuters, Canary Wharf, London 2007.

Cavallin J., Democracy, Free Market, Human Rights, [w:] Wolne media dla Europy, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Kraków 1993.

Czuba K., Media władza, Ad Astra, Warszawa 1995.

Dacko M., Wielkie fiasko. Fuzja AOL Time Warner. Studium przypadku, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2007.

Dobek-Ostrowska B., Współczesne systemy medialne, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych ich dynamika rozwojowa, Wydawnic­two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Drucker P.F., Menedżer skuteczny, przeł. J. Górski, J. Szyfter, Wydawnictwo MT Biznes Sp. o.o., Warszawa 2004.

Drucker, P. F., Zarządzanie czasach burzliwych, przeł. J. Kajdy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1995.

Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł. P. Salwa, J. Ugniewska, Czytelnik, Warszawa 1999.

Flew T., Media globalne, przeł. M. Lorek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Gałkowski J.W., Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu, [w:] M. Borkowska, J.W. Gałkowski (red.), Etyka biznesie, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.

Gasparski W., Kodeksy programy etyczne, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Kuraszko I., Bąk D., Rok B., Wolność czy swawola?, „Management and Business Administration. Central Europe” 2011, nr 19/5.

Gąsowska M.K., Kluczowe wyzwania współczesnych menedżerów logistyki, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. 14, z. 12, cz. II.

Godzic W., Telewizja – najważniejsze medium XX wieku, [w:] W. Godzic (red.), Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2010.

Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne, Warszawa 2004.

Gorman L., McLean D., Media społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Heidegger M., Bycie czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Hang M., Do Traits Matter? Applying the Leadership Trait Approach to Rupert Murdoch, [w:] L. Küng (red.), Leadership in the Media Industry: Changing Contexts, Emerging ChallengesJönköping International Business School, Jönköping 2006.

Inderjit S., Media na świecie, [w:] M. Bonikowska (red.), Media wyzwania XXI wieku
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.

Jaskiernia A., Czynniki oddziałujące na zachowania mediów masowych procesach wyborczych, [w:] M. Szpunar (red.), Media – między władzą społeczeństwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania Rzeszowie, Rzeszów 2007.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2007.

Juszczyk S., Człowiek świecie elektronicznych mediów – szanse zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Kamieński Ł., Technologia wojna przyszłości. Wokół nuklearnej informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 1971.

Karwat M., wymuszeniu medialnym, [w:] M. Duczmal, B. Nierenberg (red.), Media elektroniczne procesie komunikacji rynkowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji Opolu, Opole 2005.

Kostera M., Koźmiński A.K., Wartości normy zarządzaniu. Cztery teatry, [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Kowalski T., Między twórczością biznesem. Wprowadzenie do zarządzania mediach i rozrywce, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2008.

Kunczik M., Media Giants: Ownership Concentration and Globalisation, Friedrich Ebert Stiftung, Düsseldorf 1997.

Kuraszko I., Etyka przywództwa: dlaczego, jak gdzie idziemy?, [w:] I. Kuraszko (red.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2014.

Margueritte B., poszukiwaniu misji mediów, [w:] M. Bonikowska (red.), Media wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Misztal W., Etyczny wymiar relacji międzyludzkich, [w:] K. Markiewicz, M. Wawer (red.), Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2005.

Mondy R.W., Holmes R.E., Flippo E.B., Management: Concepts and Practices, Allyn and Bacon, Boston 1983.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

Łobacz Ł., Telewizja – szanse zagrożenia wychowawcze, Maternus Media, Tychy 2007.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Norbäck M., The Staging of ‘Captain Outrageous versus the Australian Scumbag’ – An Analysis of Media Mogul Ted Turner and His Feud with Rupert Murdoch, [w:] L. Küng (red.), Leadership in the Media Industry: Changing Contexts, Emerging ChallengesJönköping International Business School, Jönköping 2006.

Oleksyn T., Zarządzający zarządzanie – wybrane kwestie dylematy etyczne, [w:] K. Kietliński, V. Martinez Reyes, T. Oleksyn (red.), Etyka w biznesie zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2005.

Olędzki J., Komunikowanie świecie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

Picard R.G., Media Economics: Concepts and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 1989.

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska dziennikarstwa, Difin, Warszawa 2015.

Pleszczyński J., Różne rodzaje odpowiedzialności we współczesnych mediach, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman (red.), Między odpowiedzialnością sensacją. Dziennikarstwo edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Potapiuk K., Zjawisko foksyfikacji mediów na przykładzie śmierci Kim Dzong Ila relacjonowanej CNN, „Czasopismo Studenckie Think” 2013, nr 3 (15).

Rok B., Czy przywództwo etyczne działalności gospodarczej jest możliwe?, „Prakseologia” 2009, nr 149.

Różycka M., Zarządzanie zasobami ludzkimi mediach publicznych. Studium przypadku TVP Katowice, „Zarządzanie Mediami” 2016, t. 4, nr 2.

Sajór G., Głupi jak pasek, „Press”, 9.10.2017.

Stankiewicz W., Środki masowego przekazu we współczesnym konflikcie zbrojnym. Casus Iraku latach 2003–2010, „Zeszyty Naukowe AON” 2013, nr 1 (90).

Thompson J.B., Media nowoczesność. Społeczna teoria mediów, przeł. I. Mielnik, Astrum, Wrocław 2006.

Węglińska A., Media sytuacji konfliktu, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2006.

Załubski J., Dziennikarz czy media-worker? Ewolucja zawodu, [w:] D. Piontek (red.), kręgu mediów polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003.

 

Źródła internetowe:

Arsenault A., Castells M., Switching Power: Rupert Murdoch and the Global Business of Media, http://annenberg.usc.edu/Home/Faculty/Communication/~/media/InternationalSociology.ashx.

Binswanger-Stefańska E., CNN – wielka wygrana wizjonera, www.racjonalista.pl/kk.php/s,5894.

Craig Smith N., Could Your Leadership Style Be Influencing Bad Behaviour, http://knowledge.insead.edu/node/3638/pdf.

Crawford R.J., Rupert Murdoch and News Corp: The Phone Hacking Scandal, Insead, 2014, http://centres.insead.edu/social-innovation/what-we-do/documents/INSEADSocialInnovationCentre5947-Rupert_Murdoch-CS-EN-0-04-2014-w.pdf.

Deans J., Phone hacking: Rupert Murdoch is to make £1m donation to charities selected by the Dowler family, https://www.theguardian.com/media/2011/oct/21/phone-hacking-dowlers.

https://books.google.pl/books?id=Ej_lkQD0BhsC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

http://www.focus.pl/artykul/czym-sie-rozni-etyka-od-moralnosci

http://www.misilo.pl/images/pdf/Etyka_w_polskich_mediach_ethics_mortuus.pdf.

http://www.newsweek.pl/polska/polityka/tvp-uczy-dziennikarzy-etyki-przyklady-nierzetelnosci-na-pewno-nie-paski-tvp-info,artykuly,419111,1.html (dostęp: 23.12.2017)

Kreft J., Multimedia jako cel strategii konwergencji mediów – środowiska komunikacji biznesie, www.jankreft.pl/pdf/artykuly/Multimedia%20jako%20cel%20strategii%20konwergen­cji%20mediow.pdf.

Küng L., Strategic Leadership in the Media Industry, „The Ashridge Journal”, Autumn 2007, www.ashridge.org.uk/getmedia/27e662f7-01c6-4231-8aac-f607a7e3dde9/360_Autumn_2007.pdf?ext=.pdf.

Lu Y., Leadership Analysis of Rupert Murdoch, https://www.academia.edu/6423752/Running_head_LEADERSHIP_ANALYSIS_OF_RUPERT_MURDOCH_Leadership_Analysis_of_Rupert_Murdoch.

Profile: Rupert Murdoch, www.bbc.com/news/uk-14078128.

Shafer J., The leadership lessons of Chairman Rupert, Reuters, 26.06.2012, http://blogs.reuters.com/jackshafer/2012/06/26/the-leadership-lessons-of-chairman-rupert.

Talarek M., Siła rażenia środków masowego przekazu, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012, https://books.google.pl/books?id=Ej_lkQD0BhsC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false.

Weisman A., Ted Turner Reveals His Biggest Business Regret with CNN. http://www.businessinsider.com/ted-turner-wishes-cnn-had-less-fluff-2012-10?IR=T.

www.racjonalista.pl/kk.php/

www.brainyquote.com/quotes/authors/t/ted_turner.html

www.humanizm.free.ngo.pl/wolenski2.htm

www.medialaw.org/events/55-ted-turner

Zapo G., Billionaire Ted Turner Shares the Key to His Success, www.inquisitr.com/2306764/ted-turner-shares-key-to-success.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie