Aksjologia uniwersytetów i aksjologia SNS. Wybrane aspekty funkcjonowania akademii w mediach społecznościowych

Patrycja Hendzel

Abstrakt
Phenomena such as globalization, marketization of the public sector institutions, and the massification of higher education have brought about the necessity to reshape academia and its modus operandi. The progressive digitization of society has caused that new technologies and their tools, thus the Internet and the social networking, have become an important element of the functioning of the university. This has led to the development of a completely new range of issues, such as the democratization of the universities, innovative ways of pursuing their learning mission, digital exclusion, and the weakening of the archetypal master-student relationship. The aim of this article is to present selected aspects of the functioning of universities in social media in critical terms, focusing on the axiology of the topics discussed.
Słowa kluczowe: social media, SNS, university, axiology
References

Akademicki kodeks wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r., https://www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/akademicki-kodeks-wartosci.pdf/3bff64b6-8507-410c-82c5-264a10f3841a (dostęp: 3.07.2018).

Aleksandrowicz T., Relacje uniwersytetu i społeczności lokalnych w mediach społecznościowych. Analiza stron profilowych w serwisie Facebook dla pięciu największych polskich uniwersytetów w 2014 roku, [w:] T. Wawak, J.F. Jacko (red.), W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Batko R., Liquid University, [w:] J. Kociatkiewicz, M. Kostera (red.), Liquid Organization: Zygmunt Bauman and Organization Theory (s. 104–119), Routledge, London–New York 2014.

boyd d., Social Media: A Phenomenon to Be Analyzed, „Social Media + Society” 2015, t. 1, nr1, s. 1–2, https://doi.org/10.1177/2056305115580148 (dostęp: 3.07.2018).

Chmielecka E., Kilka uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni, [w:] K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, Gdańsk 2008.

Facebook Inc., Company Info. Facebook Newsroom, https://newsroom.fb.com/company-info/ (dostęp: 3.07.2018).

Folga R., Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 194: Perspektywy rozwoju marketingu, s. 79–104.

Fuchs C., Social Media: A Critical Introduction, SAGE Publications, Los Angeles–London 2014.

Fuchs C., Social Software and Web 2.0: Their Sociological Foundations and Implications,
[w:] S. Murugesan (red.), Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X.0: Technologies, Business and Social Applications, IGI Global, Hershey–New York 2010, http://fuchs.uti.at/wp-content/uploads/2009/12/Web2.pdf (dostęp: 3.07.2018).

Fundacja Rektorów Polskich i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Dobre praktyki w szkołach wyższych: kodeks opracowany przez Fundację Rektorów Polskich, uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Goban-Klas T., Uniwersytet w kontekście nowych mediów i technologii informacyjnych, [w:] P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, „Business Horizons” 2010, t. 53, nr 1, s. 59–68, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003 (dostęp: 3.07.2018).

Knoch K., Zastosowanie Facebooka w pracy ze studentami. Refleksje dotyczące wykorzystania serwisu w praktyce dydaktycznej, „Zarządzanie Mediami” 2017, t. 4, nr 4, s. 267–277, https://doi.org/10.4467/23540214ZM.16.015.6529 (dostęp: 3.07.2018).

Kobylarek A., Uniwersytet w komunikacyjnej sieci, [w:] A. Kobylarek, J. Semków (red.), Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2008.

Kobylarek A., Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany, Agencja Wydawnicza ARGI, Wrocław 2016.

Kostera M., Archetypy, opowieści archetypiczne i metafory, [w:] M. Kostera, B. Glinka (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Krajewska A., Wyzwania wobec uniwersytetu XXI wieku, [w:] A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.), Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2003.

Kreft J., Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.

Leja K., Uniwersytet na rozdrożu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa” 2017, nr 155, s. 9–24.

Leja K., Zarządzanie uczelnią: koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Ławicka M., Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2016, nr 3, s. 207–220, https://doi.org/
10.5604/18998658.1228272 (dostęp: 3.07.2018).

Maciąg R., Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Marek S., Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus, Warszawa 2008.

Pabian A., Marketing szkoły wyższej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.

Sarowski Ł., Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 – ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci, „Rozprawy Społeczne” 2017, t. 11, nr 1, s. 32–39.

Siemieniecki B., Uniwersytet w świecie mediów i technologii informacyjnej, [w:] P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Sowa K.Z., Społeczne funkcje szkolnictwa i elitotwórcza rola uniwersytetu. Uwagi socjologa, [w:] K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, Gdańsk 2008.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.

Szeremet P., Zastosowanie marketingu społecznego w realizacji zadań własnych administracji samorządu gminnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012, nr 27, s. 345–353.

Sztompka P., Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur, „Nauka” 2014, nr 1, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.pan-n-yid-2014-iid-1-art-000000000001 (dostęp: 3.07.2018).

Twardowski K., O dostojeństwie Uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Poznań 1933.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 nr 2183, t.j. z późn. zm.).

Van Dijck J., The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media, Oxford University Press, Oxford 2013.

Wissema J.G., Uniwersytet trzeciej generacji. Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo Zante, Zębice 2009.

Woźnicki J., Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2007.

Ziejka F., Czy można dziś jeszcze mówić o dostojeństwie uniwersytetu?, [w:] P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Zuziak W., O powinnościach uniwersytetu, [w:] P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie