Kondycja finansowa prywatnych wydawców tygodników lokalnych

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Abstrakt

Financial condition of private publishers of local weekly newspapers

The condition for the existence of independent local press is its economic self-sufficiency. An analysis of the financial statements of private local weekly publishers shows that their financial condition has deteriorated significantly in recent years. This was mainly due to the decline in print press readership and the outflow of advertisers to the internet. Revenues from issue sales and advertising revenue in 2018 decreased by an average of 1/3 compared to 2010. The reduction in publishing costs slightly improved the financial results of the owners of local weeklies. Their profits decreased on average by 150%, which for most meant incurring losses on operations. The deteriorating financial condition of publishers threatens a reduction of the quality of the local press, recduction of the number of titles or further concentration of ownership in this media segment.

Streszczenie

Warunkiem istnienia niezależnej prasy lokalnej jest jej samowystarczalność ekonomiczna. Z analizy sprawozdań finansowych prywatnych wydawców tygodników lokalnych wynika, że w ostatnich latach ich kondycja finansowa znacznie się pogorszyła. Wpływ na to miały przede wszystkim spadek czytelnictwa prasy drukowanej i odpływ ogłoszeniodawców do internetu. Przychody ze sprzedaży egzemplarzowej i wpływy reklamowe w 2018 roku zmalały średnio o 1/3 w porównaniu z rokiem 2010. Redukcja kosztów wydawniczych w niewielkim stopniu poprawiła wyniki finansowe właścicieli tygodników lokalnych. Ich zyski zmniejszyły się średnio o 150%, co dla większości oznaczało ponoszenie strat z działalności. Pogarszająca się kondycja finansowa wydawców grozi spadkiem jakości lokalnej prasy, zmniejszeniem liczby tytułów lub dalszą koncentrację własności w tym segmencie mediów.

Słowa kluczowe: lokalna prasa, tygodniki lokalne, wyniki finansowe wydawców, local press, local weeklies, financial results of publishers

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie