Doświadczenie parentyfikacji w rodzinie jako wyzwanie dla pracy socjalnej

Barbara Chojnacka

Abstrakt
The experience of parentification in families as a challenge for social work
 
Family is the natural environment of life and development for every human being. The family home shapes us and equips us for the long journey of a our further, independent living. All difficulties occurring in it have a significant impact on the functioning of the family environment and its individual members. This article addresses the issue of parentification, which could be an inspiration and challenge for social work. “Small heroes” taking up adult roles in their childhood, actions exceeding their own power, actions usually not ascribed to the role of a child, grow on “mature children”, who still carry on their shoulders burdens (usually emotional) of responsibility for family and parents. Reflections presented here concern the experience of parentification in narration of parentified children from adult perspective. It emphasizes importance of their own individual views and evaluation of these experiences and also places it in their biography.
Słowa kluczowe: parentification, families, social work
References

Becker S. (2007). Global perspectives on children’s unpaid caregiving in the family. „Global Social Policy”, 7, 1: 23–50.

Earley L., Cushway D. (2002). The parentified child. „Clinical Child Psychology and Psychiatry”, 7/2: 163–178.

Grzegorzewska I. (2016). Parentyfikacja w rodzinach z problemem alkoholowym. „Alcoholism and Drug Addiction”, 29: 27–38.

Haxhe S. (2016). Parentification and related processes: Distinction and implications for clinical practise. „Journal of Family Psychotherapy”, 27 (3): 185–199.

Kanios A. (2016). Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Lalak D. (2010). Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu, w: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Minuchin S. (1974). Families and Family Therapy. Harvard Press, Boston; Tavistock, London.

Minuchin S., Montavalo B., Guerney jr B.G., Rosman B.L., Schumer F. (1967). Families of the Slums: An Exploration of their Structure and Treatment.Basic Books, New York.

Rostowska T., Borchet J. (2016). Proces parentyfikacji w kontekście teorii systemowej. „Roczniki Pedagogiczne”, 8 (44), 3: 5–21.

Schier K. (2012). „Gdy dziecko staje się rodzicem” – odwrócona troska, czyli zjawisko parentyfikacji w rodzinie, w: B. Tryjarska (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Schier K. (2015). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Trzebiński J. (red.) (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Urbaniak-Zając D., Kos E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Żarczyńska-Hyla J., Zdaniuk B., Piechnik-Borusowska J., Karcz-Taranowicz E., Kromolicka B. (2016). Uwarunkowania parentyfikacji doświadczanej w dzieciństwie i okresie dorastania z perspektywy młodych dorosłych. „Rocznik Andragogiczny”, 23: 199–216.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.