Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: 21 września 2018

Artykuły

Ilość

Między polityką a politycznością. Analiza dyskursów politycznych z punktu widzenia (kulturowej) ekonomii politycznej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 263–278
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.028.8814

Polityka publiczna w tradycji anglosaskiej i kontynentalnej z perspektywy ukraińskiej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 279–292
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.024.8810

Złożoność polityki publicznej – wyzwania w jej tworzeniu i realizacji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 293–301
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.026.8812

Rola OECD jako aktora publicznej polityki edukacyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 303–312
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.027.8813

Polityka aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Eksperymenty i dobre praktyki – próba analizy na podstawie doświadczeń Holandii, Niemiec i Polski

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 313–322
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.025.8811

Rola polityki rowerowej Kopenhagi w realizacji wiodących polityk publicznych Danii

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 323–333
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.021.8807

Rola uniwersytetów w rozwoju innowacji – trzecia misja uczelni

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 335–347
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.022.8808

Uchwały krajobrazowe narzędziem walki z gettoizacją przestrzeni miejskiej w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 349–360
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.023.8809

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.