Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: czerwiec 2019

Artykuły

Ilość

Partycypacja publiczna w polskich miastach i miasteczkach na przykładzie województwa pomorskiego

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 97–117
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.007.10683

Cittaslow ideas as elements of building a territorial brand. A case study of Kalety

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 119–129
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.008.10684

Planning of the green road system as an element of spatial management  in suburbs and small towns

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 131–147
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.009.10685

Ewolucja bazy ekonomicznej małych miast wybranych województw

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 149–170
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.010.10686

Plany zawodowe studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w kontekście miejsca ich zamieszkania

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 171–187
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.011.10687

Przegląd badań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą różnorodnych metod ilościowych

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 189–200
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.012.10688

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.