Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Aleksander Noworól
Sekretarz redakcji: Joanna Kołodziejczyk

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33)

Redaktor naczelny: Aleksander Noworól
Sekretarz redakcji: Joanna Kołodziejczyk
Opublikowano online: 30 czerwca 2016

Artykuły

Ilość

Ewaluacja edukacyjna w Polsce. Trajektorie, perspektywy i dylematy rozwoju

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 1-16
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.001.4935

Ewaluacja w edukacji.  Dylematy systemu ewaluacji oświaty w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 17-26
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.002.4936

Jak organizować w szkole proces ewaluacji wewnętrznej?

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 27-34
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.003.4937

Próba określenia działań niezbędnych do wzmocnienia efektywności pracy zespołów nauczycielskich

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 35-50
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.004.4938

Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Service  w polskich szkołach wyższych

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 51-64
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.005.4939

Aktywność badawczo-rozwojowa szkół wyższych w Polsce. Wybrane problemy w odniesieniu do współpracy szkół wyższych z otoczeniem

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 65-77
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.006.4940

Recenzja:  Nicolas Berggruen, Nathan Gardels (2013), Intelligent Governance for the 21st Century,  Polity Press, Cambridge

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 79-83
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.007.4941

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.