Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Aleksander Noworól
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38)

Redaktor naczelny: Aleksander Noworól
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: 18 września 2017

Artykuły

Ilość

Ekologia dziedzictwa. Przyczynek do tematu

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.011.7226

The Relationship between National Parks and Local Governments in the Area of Tourism Development in Poland: Collaboration, Opportunities and Challenges

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.012.7227

Zjawisko feminizacji organizacji pożytku publicznego w Polsce działających na rzecz kobiet

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.013.7228

Responsible Research and Innovation. How to Put Gender Equality into Practice?

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.014.7229

Self-employment and Motherhood – What Can We Infer from the Survey Data?

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.015.7230

Prolegomena badań planowania strategicznego działalności pożytku publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI :10.4467/20843968ZP.16.016.7231

Doskonalenie zasobów administracji samorządowej jako cel operacyjny Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.017.7232

Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Polsce w latach 2012–2015

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.018.7233

Edukacja w państwach BRICS

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38),
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.019.7234

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.