Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko jako ewaluacja ex ante

Brygida Beata Cupiał

Abstrakt

Strategic Environmental Impact Assessment as an ex ante evaluation
In the article the author examines the process and report of EIA and SEA from the perspective of their evaluation nature. This approach allows the sliding to the forefront their praxeological aspects with the correct understanding of the role and relations between the parties involved in this process, the role of reports (expertise), democratization and transparency of management and governance sphere. There have been attempts to review and evaluation of national experiences and practices in this area.

Słowa kluczowe: Environmental Impact Assessment, Strategic Environmental Assessment, evaluation, management tools, sustainable development
References

Adamczyk J. (2008), Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowa- nych przedsięwzięć (wystąpienie na konferencji naukowej, Lubiatów 2008 rok), materiał niepublikowany.

Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa.

Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Degórski M. (2004), Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kiepas J. (2001), Eko-filozofia a racjonalność nauki i techniki – krytyka cywilizacji tech- nicznej w ujęciu Henryka Skolimowskiego, [w:] A. Papuziński, Z. Hull (red.), Wokół eko- filozofii, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kistowski M. (2002), Wybrane aspekty metodyczne sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze, „Człowiek i Środowisko”, t. 26, nr 3–4, s. 55–72. Olejniczak K. (2008), Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych, INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, http://boris.home. pl/new_boris.org.pl/img (dostęp: 15.05.2011).

Zarębska J. (2008), Environmental Impact Assessment (EIA) as an Instrument Supporting Conscious Self-updating in Regional Development Planning, „Management”, vol. 12, nr 2, University of Zielona Góra, s. 252–263.

Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. (2003), КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ГИДРОЭКОЛОГИЯ: методы системной идентификации., Тольятти, Projekt Opinii Komitetu Regionów „Usprawnienie Dyrektywy SEA I OOŚ”, http://www.cor.europa.eu (dostęp: 15.05.2011).

Bojanowska I. (2008), Ocena oddziaływania na środowisko, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:H1r5aZbF_bMJ:www.chem.ug.edu.pl/~bojirka/OOS.pdf (dostęp: 15.05.2011).

Iwińska K. (red.) (2010), Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych Collegium Civitas Press, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Warszawa, http://www.civi- tas.edu.pl (dostęp: 15.05.2011).

Kierzkowski T. (2002 ), Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do UE, http://docs.google.com/viewe r?a=v&q=cache:K52A08fdVxUJ:archiwum.parp.gov.pl/doc/raport11.pdf+Kierzkowski,+ Ocena+(ewaluacja)+program% (dostęp: 15.05.2011).

Kistowski M. (2007), Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na ob- szarach cennych przyrodniczo, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, http:// www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=9.%09Kistowski+M.%2C (dostęp: 15.05.2011).

Kistowski M. (2011), Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=9.%09Kistowski+M.%2C (dostęp: 15.05.2011).

Korporowicz L. (2010), Ewaluacja w społeczeństwie wiedzy, Toruń, http://www.google. pl/#hl=pl L.% 20Korporowicz_Ewaluacja (dostęp: 15.05.2011).

Lackowski A., Lenart W., Wiszniewska B., Szydłowski M. (2004), Metodyka oceny oddzia- ływania na środowisko jako całość w procesie wydawania pozwolenia zintegrowanego, NFOŚ Warszawa, http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q. (dostęp: 15.05.2011).

Platzer U. (2004), Wdrożenie Dyrektywy 2001/42 w sprawie ochrony wpływu niektórych pla- nów i programów na środowisko, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:33bi5dav GAwJ:www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/wytyczne_wdroze- nie_dyrektywa_soos.pdf (dostęp: 15.05.2011).

Rada Ministrów (2008), Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MNf Vep7RnTgJ:ww w.mos.gov.pl/g (dostęp: 15.05.2011). www.gdos.gov.pl (dostęp: 30.06.2011).

Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski (2009), Dokument przyjęty na posie- dzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r., Warszawa, http://www.google. pl/#hl=pl&source=hp&q=14.%09 (dostęp: 15.05.2011).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz.

483; z 2001 r. Nr. 28 poz. 319; z 2006 r. Nr. 200 poz. 1471; z 2009 r. Nr. 114 poz. 946; http://

www.gov.sejm.pl (dostęp: 15.05.2011).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159, www.gov.sejm.pl (do- stęp: 15.05.2011).

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., tekst jedn. 2008, Dz.U. Nr 25 poz. 150, http://www.gov.sejm.pl (dostęp: 15.05.2011).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro- nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro- dowisko, Dz.U. Nr 199 poz. 1227, http://www.gov.sejm.pl (dostęp: 15.05.2011).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.