Innowacje społeczne – innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gabriela Sempruch

Abstrakt

Social innovation – innovative instruments of social policy in projects financed by European Social Fund in Poland
The purpose of this article is to present an example of social innovation in projects financed by European Social Fund (ESF) and discuss problems related to using experiences of social innovation in the process of systemic change in social policy. Social innovation is defined as a new and better way of resolving social problems.
The article is a part of broader author’s research on social innovation in social policy in Poland. The theoretic point of research is related to the theory of the utility-based evaluation proposed by the team of the Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies of Jagiellonian University in Cracow.
The first part includes definitions of social innovation and detailed description of the process of social innovation.
The second part of the paper outlines the results of the case study on family’s assistant described as a social innovation in social services in Poland in 2008. The family’s assistant model was prepared during innovative project in 2004–2008 (in the EQUAL Programme).
In the third part the author discusses the role of social innovation in the process of systemic change in social policy. The author believes that social innovations occur in the ESF projects but their potential is not properly used in the social policy.
In conclusion, the author emphasizes that the ESF project could be a kind of live laboratory for systematic change in social policy. She proposes to improve the management of knowledge about social innovation and describes assumptions for the system of diffusion of social innovation.

Słowa kluczowe: social innovation, innovative projects, European Social Fund, utility based evaluation, family assistant
References

Anioł W. (2009), Kapitalizm globalny na zakręcie – ułomności rynku i życie na kredyt, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzy- sie, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa.

Anioł W. (2011), Kryzys finansowy w Europie – reperkusje dla polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 4.

Caulier-Grice J., Kahn L., Mulgan G., Pulford L., Vasconcelos D. (2010), Study on Social Innova- tion, A paper prepared by the Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisors, European Union/The Young Foundation.

Caulier-Grice J., Murray R., Mulgan G. (2010), The Open Book of Social Innovation, The Young Foundation, NESTE, London.

Golinowska S., Hengstenberg P., Żukowski M. (red.), (2008), Diversity and Commonality in European Social Policies, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Górniak J., Keler K. (2008), Rola systemu wskaźników w ewaluacji, [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Lendzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Górniak J., Keler K. (2009), Ewaluacja i wskaźniki w cyklu planowania i realizacji polityk publicznych, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1(3).

Górniak J. (2009), Ewaluacja jako instrument współczesnej polityki gospodarczej, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, PARP, Warszawa.

Grewiński M. (2009), Wielosektorowa polityka społeczna, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.

Howaldt J., Schwarz M. (2010), Social Innovation: Concepts, Research Fields and International Trends, Sozialforschungsstelle, Dortmund.

Hubert A. (2010), Empowering People, Driving Change: Social Innovation in the European Union, The European Commission.

Karwacki A. (2010), Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kurowska A. (2011), Wskaźniki społeczne w polityce społecznej, Difin, Warszawa.

Mulgan G. (2007), Social Innovation. What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated, Saïd Business School in Oxford, The Basingstoke Press, London.

Puszczewicz B., Maziuk M., Janiszewska J., Mrożek T. (2008), Informator o rezultatach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.

Raport CEAPP UJ (2010), Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance w wybranych programach operacyjnych, Kraków.

Rosati D. (red.), (2009), Europejski model społeczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Suliga P. (2008), Nie jesteś sam. Metody towarzyszenia beneficjentom w projektach inicjatywy wspólnotowej EQUAL, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.

Supińska J. (2008), Style i instrumenty polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szarffenberg R. (2009), Czy i kiedy kryzys gospodarczy i wzrost nierówności dochodów są dobre dla ubogich, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa.

http://www.economist.com/node/16789766 (dostęp: 10.10.2011). http://www.equal.org.pl (dostęp: 10.10.2011).

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/ustawa- o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-nad-dzieckiem (dostęp: 10.10.2011).

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3378.htm (dostęp: 10.10.2011). http://www.pfs.pl (dostęp: 10.10.2011).

http://www.socialinnovationexchange.org (dostęp: 10.10.2011).

http://socialinnovator.info/connecting-people-ideas-and-resources/innovation-intermedia- ries/hubs/social-innovation-parks (dostęp: 10.10.2011).

http://www.tpow.pl (dostęp: 10.10.2011). http://www.whitehouse.gov/administration/eop/sicp/about (dostęp: 10.10.2011).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.