Kultura ewaluacyjna w Polsce

Patrycja Antosz,

Zuzanna Drożdzak,

Weronika Felcis

Abstrakt

Evaluation culture in Poland
Evaluation as type of judgement aggregation specifies expected or factual effects of a public intervention. The main goal of evaluation in public administration is to support decision-making processes and therefore increase the quality, efficiency and coherence of public help. That aim is supported by three main functions of evaluation: the function of accountability (executing responsibility), the cognitive function and the function of improvement stimulation within an organization. Among the advantages of performing objective and specified evaluations of public interventions one may name improvements in planning, implementing processes, improvements in quality control, supporting learning processes within institutions, strengthening the feelings of partnerships and joint ownership. For those among other reasons a number of international institutions (e.g. European Union) put emphasis on the development of evaluation culture. On the basis of the results of a project carried out by Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (The Center for Evaluation and Analysis of Public Policies) several elements occurring frequently in evaluations in Poland that may inhibit the development of evaluation culture have been identified. Those elements are the perception of evaluation among public administration workers, the way party ordering evaluations uses evaluation criteria, the existing procurement law and lack of rules concerning the reception of evaluation report.

Słowa kluczowe: evaluation, evaluation culture, utility-based evaluation
References

Bachtler J. (2008), Ewaluacja regionalnej polityki w Europie: kultura, zaangażowanie i potencjał, [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji inter- wencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

EGO s.c. (2010), Badanie potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w Instytucjach Zarządzających oraz Instytucjach Pośredniczących I i II stopnia w ramach NSRO 2007–2013, EGO s.c., Warszawa.

Furubo J.E., Rist R.C., Sandahl R. (2002), International atlas of evaluation, Transaction Publishers, London.

Górniak J., Worek B., Antosz P., Drożdżak Z., Orkisz W. (2010a), Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/ Documents/Raport_koncowy _ewaluacja_oparta_na_uzytecznosci_24012011.pdf (dostęp: 30.09.2011).

Górniak J., Worek B., Antosz P., Drożdżak Z., Orkisz W. (2010b), Ewaluacja oparta na bada- niu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance w wybranych programach operacyjnych. Raport z analizy wywiadów pogłębionych ze zleceniodawca- mi badań i ewaluatorami programów operacyjnych Unii Europejskiej http://www.ceapp. uj.edu.pl/index.php?option=com_ jdownloads&Itemid=57&view=finish&cid=3&catid=3&m=0&lang=pl (dostęp: 30.09.2011).

Komisja Europejska (1999), Evaluation Design and Management, MEANS Collection: Evalu- ating socio-economic Programmes, 1.

Olejniczak K. (2010), Rola ewaluacji w krajowych politykach publicznych – analiza systemo- wa lat 1999–2010, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, PARP, Warszawa.

Patton M.Q. (2002), Qualitative Research and Evaluation Methods, Thousand Oaks, California.

Pietrzyk-Sokulska E. (2009), Ewaluacja projektów – zalety i wady, http://www.min-pan.krakow.pl/pbs/lca2/pliki/eps.pdf (dostęp: 30.09.2011).

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (2006), Ewaluacja w administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania, http://www.komunalne.home.pl/pte/repository/files/ PTE/Ewaluacja_w_administracji_ publicznej.pdf (dostęp: 30.09.2011).

SEC (2000) 1051, Focus on Results: Strenghtening Evaluation of Commission Activities, http:// ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/lib_master/sec2000_1051_ strengthening _eval.pdf (dostęp: 30.09.2011).

Toulemonde J. (2000), Evaluation Culture(s) in Europe: Differences and Convergence be- tween National Practices, „Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung” 69, Jahrgang 3.

Żuber P., Bienias S. (2008), System ewaluacji w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i wy- zwania na przyszłość, [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.